Adószámos magánszemély egyéni vállalkozás helyett?

Népszerű tévedés, hogy az „adószámos magánszemély” az egyéni vállalkozás egyik alternatívája! Az „adószámos magánszemély” egy különleges faj a vállalkozási ökoszisztémában. A jövedelem megállapítására az Szja törvény vonatkozó paragrafusai érvényesek, a biztosítási státuszt pedig a Tbj. törvény szerint kell elbírálni. Nem része a tananyagainknak ennek az adózási módnak a részletes ismertetése, csupán néhány népszerű tévhitet szeretnék eloszlatni vele kapcsolatban és ennek érdekében meg kell világítanom az alapvető különbséget az egyéni vállalkozás és az egyéb, önálló tevékenység között. (Mindenestre, a végére beszúrtam egy kis összefoglalót az adózásáról.)

Elterjedt az a téves gyakorlat, hogy emberek adószámos magánszemélyként üzemeltetnek webshopot, kihasználva ennek az adózási módnak az előnyeit. Több, ilyen jellegű kérdést intéztek már hozzám. (Pl. Etsy, ebay stb.) Az egyik probléma ezzel az, hogy az „adószámos magánszemély” kategória nem alternatívája az egyéni vállalkozásnak, nem helyette választható, hanem bizonyos feltételek megléte szükséges hozzá. Ismételjük át, mit jelent az egyéni vállalkozás a törvény szerint!

Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. (2009. évi CXV. törvény 2. § (1))

Összefoglalva tehát, ha a tevékenységet nyereség- és vagyonszerzés céljából, ellenérték fejében, rendszeresen vagy tartósan, saját kockázatodra, önállóan végzed, akkor azt kizárólag egyéni vállalkozóként teheted! Nehéz meghatározni a „rendszeres” fogalmát, hiszen az évi két alkalom is tekinthető rendszeresnek, ahogy a havi egy alkalom, stb. A NAV véleménye ez ügyben az, hogy az eset valamennyi körülményét együttesen kell mérlegelni és ezek alapján dönteni.

Megint más az ingó- és ingatlan értékesítés megítélése, ahol kifejezetten az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok érvényesek, ha gazdasági tevékenység keretében történik az értékesítés. Mi az a gazdasági tevékenység? (Idézem a NAV információs füzetből.)

A Szja tv. 3. § 46. pontja szerint abban az esetben valósul meg a gazdasági tevékenység, ha a magánszemély a tevékenységet üzletszerűen, illetőleg tartósan vagy rendszeres jelleggel folytatja, feltéve, hogy a tevékenysége ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi, és a tevékenység végzése független formában történik.

Fontos kiemelni azonban, hogy a jövedelem megállapításakor az ingatlan- és az ingó átruházására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Így a megszerzésre és az értéknövelésre fordított kiadásokat akkor is le lehet vonni a bevételből, ha azok az értékesítés adóévét megelőzően merültek fel. Ugyanakkor ingatlan eladásakor a bevételből megállapított jövedelem az évek múlására tekintettel nem csökkenthető. Fontos szabály az is, hogy az ingó vagyontárgyak átruházásából származó bevétel után nem keletkezik adókötelezettség (nem kell jövedelmet megállapítani), ha a bevétel összege az adóévben nem több 600 ezer forintnál.

Az ingatlan- és az ingó vagyontárgyak gazdasági tevékenység keretében történő értékesítésekor a jövedelmet tehát az ingatlan- és az ingó tárgyak értékesítésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani, ezért a magánszemélynek nincs lehetősége a szociális hozzájárulási adó költségként történő elszámolására. A magánszemélyek tehát a számított jövedelmük 87 százaléka után fizethetik a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót.

Szálláshely szolgáltatás is végezhető adószámosként és arra megint más szabályok vonatkoznak.

Egy legutóbbi NAV állásfoglalásból arra lehet következtetni, hogy szinte korlátozás nélkül lehet adószámos magánszemélyként bármilyen tevékenységet végezni, a szakemberek körében mégsincs egységes vélemény ezzel kapcsolatban. Egy biztos: a döntés a tiéd!

Nincs taxatíve felsorolás, hogy mi tekinthető rendszeres, üzletszerű gazdasági tevékenységnek, így az sincs leírva sehol, hogy mekkora bevétel elérése esetén, hányszor és milyen időközönként kell “értékesíteni” ahhoz, hogy azt csak egyéni vállalkozóként tehessük meg. Vannak NAV állásfoglalások, melyek – mint tudjuk – nem kötelező érvényűek, mindegyik végén olvasható, hogy “Tájékoztatjuk, hogy a fenti állásfoglalás a megkeresésben foglalt információkon alapul, szakmai véleménynek minősül, és kötelező jogi erővel nem bír.”. Vagyis minden további nélkül megtörténhet, hogy a NAV egyik igazgatósága egy másikkal teljesen szembemenő állásfoglalást ad ki. Egy esetleges NAV ellenőrzés során sem használhatóak fel ezek az állásfoglalások, legfeljebb arra hivatkozhatunk, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható módon és gondossággal járt el (mondjuk ez sem egy utolsó szempont).

A másik probléma, hogy álláspontunkat – szükség esetén – hiába támogatja meg a bíróság egy esetleges perben, ha nem hivatkozhatunk rá, ugyanis Magyarországon nincs „precedens” jog, vagyis egy későbbi perben a bíróság nem köteles azt figyelembe venni. A Kúria jelenleg is adhat ki jogegységi határozatokat, amelyek kötelezőek a bíróságokra nézve, de ezek száma elenyésző. Vannak továbbá ajánlási céllal közzétett egyedi döntései is. Ez utóbbi esetében jövőre változás állhat be, ugyanis egy törvénymódosítás szerint jövő évtől a bíráknak a Kúria jogértelmezését is követniük kell.

Fontos hangsúlyoznom, hogy a döntés az adózóé, minden más csupán szakmai vélemény, nem előírás! Én senkit sem fogok le- vagy rábeszélni.

Az „adószámos magánszemély” kategóriát annak idején a szellemi szabadfoglalkozásúakra találták ki, ilyen például egy tolmács, egy műfordító, egy tanár, egy előadó, vagy az ingatlan bérbeadás, stb. Az ilyen jellegű megbízásoknál bátran fel lehet venni az adószámos magánszemély státuszt, feltéve hogy nem rendszeresen jelentkező, kisebb megbízásokról van szó. (Kivétel ez alól a bérbeadás, ahol nem vizsgálandó körülmény a rendszeresség és a jövedelem nagysága, sőt, adószám nélkül is végezhető. ) (Pl. előadó esetén egy fesztiválon való fellépés véleményem szerint még akkor sem minősíthető rendszeresnek, ha azt minden évben megrendezik.) Vizsgálandó körülmény lehet még az, hogy főállásként űzöd, avagy rendelkezel más jövedelem forrással is.

Adószámos magánszemélyként nincs minimum járulékfizetési kötelezettség, mint a főállású egyéni vállalkozónál, ez az egyik előnye. Hátránya, hogy nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, amikor magánszemélyek (nem adóalanyok) felé történik az értékesítés, szolgáltatás nyújtás. Ez azt jelenti, hogy sem a táppénz alapodba, sem a nyugdíjadba nem számít bele az időszak és a jövedelem.

További hátránya, hogy a tárgyévi bevételekkel szemben kizárólag a tárgyévi költségek számolhatóak el. Ez azt jelenti, hogy veszteségelhatárolásra nincs lehetőség, ráadásul, több tevékenység esetén külön-külön kell a bevételeket, költségeket elszámolni és az egyik tevékenység veszteségével nem lehet csökkenteni a másik tevékenység nyereségét.

Adószámos magánszemély és áfa

Teljesen mindegy, hogy adószámos magánszemély vagy, vagy egyéni vállalkozó és az is mindegy, hogy szja szerint adózó vagy katás, az áfának ezekhez semmi köze! Bárki lehet áfás, vagy alanyi mentes áfában. Ez választható, illetve bizonyos feltételek bekövetkezése esetén kötelező. Adószámos magánszemélyként ugyanúgy kötelező áfásnak lenned, ha eléred a 12 milliós bevételi határt, mint egyéni vállalkozóként.

Számla befogadás adószámos magánszemélytől

Ha te, mint vállalkozó (egyéni vállalkozó, társas vállalkozás) adószámos magánszeméllyel dolgoztatsz, akkor neked az általad kifizetett munkadíjból (megbízási díjból) járulékokat (és személyi jövedelem adót) kell levonnod, ha az adószámos magánszemély biztosítottá válik, továbbá a munkadíj után szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást kell fizetned, még akkor is, ha az adószámos magánszemély az elvégzett munkáról számlát ad! Ilyenkor te, mint vállalkozó kifizetővé válsz, neked kell beszedni a járulékokat, adókat és bevallani a NAV felé.

Mikor lesz biztosított az adószámos magánszemély? Akkor, ha a teljesített kifizetés eléri a minimálbér 30 %-át, naptári napra annak harmincad részét. Tehát, ha 2019-ben teljesítesz kifizetést, akkor egy naptári napra 1.610 Ft kifizetése már biztosítási jogviszonyt eredményez.

Nézzünk egy egyszerű példát! Kis Jóskának nagy munkáért kifizetsz 12.600 Ft-ot. Jóska a munkát június 3-6 között végezte el. Ez 4 napi munka. 12.600/4=3.150 Ft, tehát meghaladja a naptári napi 1.610 Ft összeget, ezért biztosított lesz. Ha Jóska ezt a munkát két hét alatt végezte volna el, akkor ugyanez a kifizetett munkadíj nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt Jóska számára, mert 12.600/14 nap=900 Ft, ami alatta marad a napi értékhatárnak.

Erre figyelj, mert ha a munkát végző személy nem tudja igazolni, hogy egyéni vállalkozó, akkor a fentiek szerint kell eljárnod kifizetőként! Ezt sokan nem tudják!

Költségelszámolási lehetőségek adószámos magánszemélyként (nem teljeskörű!)

A tevékenység érdekében felmerült költségek számolhatók el, úgymint:

– anyag, árubeszerzés

– irodaszer, nyomtatvány

– reklám költség

– könyvelő díja

– a befizetett szociális hozzájárulási adó

– szakkönyvek

– szoftver

– stb.

A tevékenység végzéséhez használt helyiség rezsi költsége arányosan számolható el, ha a lakóhelytől nincs elkülönítve és külön mérőórákkal felszerelve. A rezsi számláknak az adószámos magánszemély nevére kell szólnia, vagy a házastárs, bejegyzett élettárs nevére.

Tárgyi eszközök elszámolása: a 200 ezer forintot meg nem haladó, kizárólag a tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök egy összegben elszámolhatóak. Ezen érték feletti, valamint a részben magáncélokat is szolgáló eszközökre átalány amortizáció számolható el, ami legfeljebb a bevétel 1%-ig terjedhet és nem haladhatja meg az eszköz értékének 50%-át. (Ez csak egyszer, az első évben számolható el.)

Gépjármű használat címén is van lehetőség költség elszámolásra, ezt most nem ismertetem.

Megállapított jövedelem = bevételek – elszámolható költségek.

Ha az adószámos magánszemély vállalkozásnak állít ki számlát (kifizetőnek), akkor nyilatkoznia kell a költségek mértékéről. Választhatja a tételes költségelszámolást, vagy a 10% költséghányad levonást, ez utóbbit nem kell igazolni. Ha tételes költségelszámolást választ, akkor az nem lehet több, mint a bevétel 50%-a. Természetesen a bevallásban lehet nagyobb a költségek összege. A nyilatkozatnál figyelni kell arra, hogy a kifizetőnek adott nyilatkozat utólag a bevallásban csak akkor változatható meg, ha 10% költséghányadról nyilatkoztunk!

(Vagyis a bevallásban alkalmazhatjuk a tételes költségelszámolást, fordítva viszont nem. Ha több költségről nyilatkoztunk, akkor 39% bírságot is kell fizetni a költség különbözetre, kivéve, ha a különbözet nem haladja meg a nyilatkozott költség 5%-át. Ha emiatt adókülönbözet is keletkezik és az meghaladja a 10 ezer forintot, akkor 12% különbözeti bírságot is kell fizetni.

A kifizető (tehát ha vállalkozásnak számlázunk) megállapítja, hogy biztosított lesz-e az adószámos magánszemély (ha eléri a jövedelem a minimálbér 30%-át, naptári napra annak harmincad részét) és ha biztosított, akkor levonja a járulékokat is. Ezen kívül szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége is van minden esetben, akkor is, ha az adószámos magánszemély nem válik biztosítottá. Szja-t is minden esetben vonnia kell. Akkor is, ha számlát állít ki az adószámos magánszemély. Lásd fentebb. Családi kedvezményt igénybe lehet venni, erről nyilatkozni kell a kifizető felé.

Ha nem kifizetőnek számláz az adószámos magánszemély, akkor a jövedelmet (bevételek – elszámolható költségek) és az adókat magának kell megállapítania. Az adószámos magánszemély negyedévente fizet szja előleget (15%), a negyedévet követő hónap 12. napjáig, (a családi kedvezményt itt is figyelembe lehet venni), valamint szociális hozzájárulási adót (15,5%). A szociális hozzájárulási adónak ebben az esetben nincs felső fizetési határa. (Ellenben az egyéni vállalkozó osztalékalapjánál van. )

Fentiekből talán kitűnik, hogy miért utálja a könyvelők egy része ezt a tevékenységi formát.

Nagyné Varga Mária adótanácsadó

 

Teljes cikk |

2020-09-21 15:21

Közgyűlés összefoglaló

Kedves Tagok!2020. szeptember 4-én megtartottuk az Egyesület megismételt közgyűlését. Az idei közgyűlésünk igazán rendkívüli módon zajlott, azaz online közvetítéssel, részvétellel, valamint szavazással. Örömmel mondhatom, hogy sikerült megoldanunk a technikai nehézségeket és igyekszünk a következő gyűlésig kiküszöbölni az esetleges hibákat.

A közgyűlést az elnökségi beszámoló ismertetésével kezdtük, melyben összegeztük a 2019-es évben történteket, ezen belül a tisztújításokat, a különböző ingyenes előadásokat, a megalakult a Felügyelő Bizottságot és annak tagjait, a SALDO-val való együttműködés kezdetét, az év vége felé elkezdtük felvenni a harcot a KATA módosításaival, valamint terveztük az újság megújítását. Ezek csupán a főbb pontok, amelyek nagyban jellemezték a tavalyi évünket.

Miután a közgyűlés elfogadta az elnökségi beszámolót, rátértünk a következő napirendi pontra, a Felügyelő Bizottság beszámolójára, valamint annak elfogadására. A Felügyelő Bizottságból Dr. Pataki Dániel személyesen is részt vett az ülésen, de online végig velünk volt a bizottság elnöke, Radnóti Éva, valamint Varga Ernő bizottsági tag.

Főbb vonalakban bemutattuk a 2020-as év költségvetés tervezetét, amelyet a közgyűlési meghívó mellékleteként küldtünk ki számotokra, így a közgyűlés az online szavazást követően el is fogadta azt.

Az Egyesület Alapszabálynak 39. és a 81-83. pontjának változtatásáról döntöttünk.

 • 39. Megismételt közgyűlést akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes. Az a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal 30 perccel követő időpontra hívták össze és a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg. A megismételt közgyűlésen az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról hozandó döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 • 81. Az Etikai Bizottság (a továbbiakban e cím alatt: Bizottság) elnökét és két három tagját a közgyűlés választja 5 évre. A Bizottság elnökének és tagjainak választására a vezető tisztségviselők választására vonatkozó eljárási szabályokat (100.- 104. pontok) kell megfelelően alkalmazni. A Bizottság Elnökét annak tagjai választják maguk közül.
 • 82. A Bizottság feladata, hogy őrködjön a könyvelőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, etikai normák, az Alapszabály és az Egyesület testületi szervei által hozott határozatok megtartása felett.
 • 83. Ha a Bizottságnak hivatalból, vagy bejelentés alapján tudomására jut, hogy az Egyesület valamelyik tagja, vezető tisztségviselője egyesületi taghoz, vezető tisztségviselőhöz vagy könyvelőhöz méltatlan magatartást tanúsít, illetve az Alapszabályt, az Egyesület testületi szervei által hozott határozatot megszegi, az ügyet megvizsgálja, és javaslatot tesz a taggal, vezető tisztségviselővel szemben alkalmazandó intézkedésre. Az Egyesület által etikai vétségnek minősített magatartásokra és etikai eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a közgyűlés által elfogadott Etikai Szabályzat tartalmazza.

Az Alapszabály módosításának elfogadását követően megszavaztuk az Etikai Bizottság tagjait, amely alapján a Bizottság tagjai közé választottuk Fehér Lajosnét, Pető Ákost, valamint Romcsis Anikót.

Reméljük, hogy ebben az évben is sok új és hasznos szolgáltatást tudunk nektek nyújtani, továbbra is szeretnénk olyan programokkal bővíteni a repertoárt, ami egyedivé tesz minket és amelyek számotokra is praktikus és előnyös.

 

Köszönettel,

Matyóka Zoltán

elnök

2020-09-10 17:26

NAV és az egyéni vállalkozók nyilvántartása

A NAV köteles 2020.07.01-től az egyéni vállalkozók nyilvántartásba-vételét végezni. Az MKOE kivárt egy hónapot és a járványhelyzet elmúltát követően a jellemzően informatikai problémákkal kapcsolatosan megkereste az adóhatóság felsővezetését.

A kapott válasz lényegében mind a 10 pontban ellentmond vagy kimagyarázza, hogy az adott probléma miért nem probléma. Az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézést jellemzően a könyvelők végzik, akik közel 5 éve szenvednek a Webes Ügysegéddel és a környező informatikai problémákkal.

Az a tény, hogy az adóhatóság átvette a Belügyminisztériumtól a témán egyáltalán nem segített, sőt - a "válasz" alapján - még rontott is a helyzeten.

NAV Válaszlevél

 

Ruszin Zsolt

MAGYAR KÖNYVELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

Alelnök

2020-08-26 09:46

Meghívó a 2020 évi közgyűlésünkre

Tisztelt Egyesületi Tag!
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ezúton tisztelettel meghívja Önt az Egyesület közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3. IV.emelet
A közgyűlés időpontja: 2020. Szeptember 01. (kedd) 16 óra.
határozatképtelenség esetén: 2020. Szeptember 04. (péntek) 16 óra.

Napirend: 

 • Az Egyesület Civil törvényben meghatározott 2019. évi beszámolójának elfogadása, elnökségi beszámoló a 2019 évről
 • A Felügyelő Bizottság, beszámolójának elfogadása
 • Az Egyesület 2020. évi költségvetésének elfogadása
 • Az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
 • Az Alapszabály módosítása.
 • Egyebek

Az online közgyűlésen való részvétel technikai feltételeit, valamint a közgyűlésen való hozzászólásnak a lehetőségeiről és a szavazásról az alább található linken tudtok információt szerezni. Kérjük, hogy ezt az ismertetőt feltétlenül még a közgyűlés előtt olvassátok el, nehogy egy technikai hiba miatt ne tudjatok részt venni.

http://mkoe.hu/kozosseg/segit.php

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van.

Tekintettel arra, hogy a tapasztalatok szerint a közgyűlés határozatképtelen szokott lenni, a határozatképtelenség esetére a jelen meghívó a megismételt közgyűlésre történő meghívásnak is minősül. 

A megismételt közgyűlés helye: 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3. IV emelet
A megismételt közgyűlés időpontja: 2020. Szeptember 04. (Péntek) 16 óra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes azonban azon kizárólag a jelen meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg.

Valamint az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak újraválasztása szükséges. Az új etikai bizottság tagjaira az Alapszabály 101. pontja szerint az egyesület bármely tagja javaslatot tehet a közgyűlési meghívó megküldését követő 5 napon belül, a javaslatnak az alábbi e-mail címre történő megküldésével. titkarsag@mkoe.hu
Az MKOE által javasolt jelöltek bemutatkozását a meghívó mellékleteiben találjátok!

Kérjük jelezd, hogy számíthatunk e rád személyesen a közgyűlésen: titkarsag@mkoe.hu

A Közgyűlés a http://mkoe.hu/kozosseg felületen látható lesz.(bejelentkezéshez a www.mkoe.hu/tagok oldalon használt bejelentkezési adatokat kell használni)Budapest, 2020. Augusztus  14

Matyóka Zoltán
egyesület elnöke

2020-08-14 15:51

Online Számla: karbantartási szünet és kötelező átállás

A járványhelyzet miatt az online számlaadat-szolgáltatásban korábban elhalasztott átállást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) július 1-jére időzíti. Onnantól csak a 2.0 verziójú XSD alkalmazható, tehát a korábbi verzióban küldött adatokat már nem fogadja a NAV. 

Karbantartás miatt az Online Számla rendszer 2020. június 30-án 16 órától előreláthatólag 24 óráig nem lesz elérhető.

A 2.0-ás XSD már 2020. február 27-étől használható éles környezetben, párhuzamosan az 1.1 XSD-verzióval, az átálláshoz a feltételek az Online Számla rendszer oldalán már hónapok óta adottak. 

A NAV 2020. július 1-jétől megszünteti az Online Számla rendszer 1.1 XSD-verziójának támogatását és kötelezővé teszi a 2.0-ás XSD alkalmazását.

https://nav.gov.hu/nav/fontos/Online_Szamla__karban20200630.html

2020-07-01 14:06

Segítség a NAV Online számlázó használatához

Tisztelt Látogató!

Többen jelezték hogy szívesen látnának egy bemutató videót a NAV online számlázójáról ami mindenki számára ingyenes számukra, ezért készítettük az alábbi két videót.

Az első a NAV online számlázójának első beállítását mutatja be a regisztráció utáni első teendőket mutatja be

 

megnyitás új ablakban:https://youtu.be/ZYQw_JKelKQ

 

(előzmény megnyitás új ablakban:https://www.youtube.com/embed/vq4x5VKLlZ0 )

 

A második videón a NAV online számlázó használatát láthatjuk.

 

megnyitás új ablakban:https://youtu.be/5Npu0bCtaqM

Reméljük segítségükre lehettünk.

MKOE

2020-06-29 15:01

Segítség a NAV Online számla adatszolgáltatás regisztrációjához

Tisztelt Látogató!

Sokaknak nehézséget jelent a NAV online számla adatszolgáltatáshoz szükséges regisztráció! számukra készítettük az alábbi videót.

A későbbiekben a NAV ingyenes ONLINE számlázóprogramját is bemutatjuk.

megnyitás új ablakban:https://www.youtube.com/embed/vq4x5VKLlZ0

 

2020-06-19 15:21

Támogatja az online hitelkérelmezési folyamatot a NAV elektronikus keresetkimutatása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést. A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről érdeklődjön hitelnyújtójánál!

A keresetkimutatáshoz csupán Ügyfélkapu-regisztrációra – vagy e-személyi igazolványra, esetleg telefonos azonosítóra – van szükség. A szolgáltatás a NAV eBEV Portálján érhető el, a következő linken: https://www.nav.gov.hu/nav/ebev_portal. A belépést követően az elektronikus keresetkimutatás a Szolgáltatások / Keresetkimutatás lekérdezés menüből indítható.

A keresetkimutatásban egy év, a lekérdezést megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónap adatai szerepelnek, vagyis egy 2020. június hónapban indított lekérdezés 2019. május 1. – 2020. április 30. napja közötti időszakra vonatkozik.

Mivel a keresetkimutatás a munkáltatók, kifizetők által havonta NAV-hoz lejelentett adatok alapján készül, a szolgáltatást csak azok tudják igénybe venni, akikről a munkáltatójuk az adott időszakban nyújtott be a NAV-hoz adó- és járulékbevallást.

A NAV a keresetkimutatást elektronikusan, a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül továbbítja a kérelmező magánszemély által kijelölt hitelnyújtónak. Az elektronikus keresetkimutatás csak a rendszerhez csatlakozó hitelnyújtóknak továbbítható – ezek aktuálisan kiválaszthatók a program listájából. Jelenleg választható, szolgáltatáshoz csatlakozott hitelnyújtók:

CIB Bank Zrt.

COFIDIS Magyarországi Fióktelep

Erste Bank Hungary Zrt.

K&H Bank Zrt.

MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zrt.

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep

OTP Bank Nyrt.

Ober Pénzügyi Lízing Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt.

Unicredit Bank Hungary Zrt.

Vár-Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

(Az elektronikus keresetkimutatás jogszabályi hátterét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (24) bekezdése és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm.rend. 24/A. §-a adja.)

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adokotelezettsegek_teljesitese_inf/Tamogatja_az_online_h20200324.html

2020-06-11 16:00

Online nyílt előadás - Júliusi változások a NAV adatszolgáltatás és a számlázás kapcsán?

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk érdeklődő tagjainkat a JVSZ Adóbizottságának

online nyílt eseményére

 

Júliusi változások a NAV adatszolgáltatás és a számlázás kapcsán? – Mire kell felkészülni?

 

2020. július 1-től lép életbe a NAV adatszolgáltatási kötelezettségek kiterjesztése és az áfatörvény néhány jelentős változása.

A NAV online számla rendszerben az áthárított áfa értékétől függetlenül valós időben, automatizáltan kell  adatot szolgáltatni a magyar adóalany vevő felé kiállított számlákról. Tehát az áthárított adót nem tartalmazó számlák is jelentési kötelezettség alá esnek július 1-től, így például a beföldi fordított áfás számlák, illetve a tárgyi adómentes számlák is. Ugyanettől az időponttól az áfatörvény alapján minden befogadott szállítói számláról, amelyre az adózó áfalevonási jogát gyakorolni akarja, áfaösszeghatárra tekintet nélkül adatot kell szolgáltatni a NAV felé az M lapon, a belföldi összesítő jelentésben. Ezzel már nem csak a kiállított számlák, de a cégek közötti, befogadott számlák is teljeskörűen láthatóak lesznek az adóhatóság számára. Az adatszolgáltatási kötelezettség kibővítésének határideje a koronavírus miatti nehézségekre tekintettel nem csúszik! Az online számla jelentési körbe újonnan bekerülő adózókat a NAV az első 3 hónapban nem szankcionálja, ha az adatszolgáltatási kötelezettséget nem tudják betartani, ennek feltétele, hogy az adózók az Online Számla rendszerben júliusig regisztráljanak.

 

Előadók és tematika:

 

Eseményünkön áttekintjük az aktuális változásokat a NAV és az RSM Hungary szakértőivel:

 • NAV Online számla - Az online számla adatszolgáltatás hatósági szemmel / Czöndör Szabolcs, Főosztályvezető, NAV , KAIG, Ellenőrzést Támogató Főosztály
 • Digitális adóbevallási, ellenőrzési  eszközök, automatizált megoldások a szabályozásra hangolva: M lap és áfabevallás/ Németh Lilla, Igazgató, Adóüzletág, RSM Hungary
 • Gyakori riportálási és számlázási hibák/kérdések, mire számítunk  júliustól / dr. Sztankó Dániel, Igazgató, Közvetett adók, Adóüzletág, RSM Hungary

 

Időpont: 
2020. június 18., csütörtök, 14.00 -15.00

A regisztrált résztvevők értesítést kapnak az online technikai részletekkel kapcsolatosan.

A programon történő részvétel térítésmentes, azonban előzetes regisztráció szükséges!

Részvételi szándékáról legkésőbb 2020. június 17., szerda 12.00 óráig történő beérkezéssel visszajelzést kérünk e-mailen: event@jointventure.hu címre

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a virtuális rendezvényre!

2020-06-05 09:05

Átfogó kutatás készült a koronavírus budapesti vállalkozásokra gyakorolt hatásáról

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet bejelentésétől kezdve figyelemmel kíséri a gazdasági környezet változásait és a fővárosi KKV-k reakcióit, hogy támogathassa a vállalkozások fennmaradását és veszteségeik minimalizálását.

A folyamatos tájékoztatás, érdekképviselet mellett elkészítettük a budapesti vállalkozások körében végzett kutatásunk második fázisát, hogy folytonos és pontos képet kapjunk arról, hogyan érinti őket / Önöket a koronavírus okozta válság, hogyan reagáltak a kialakult helyzetre, és milyen várakozásokkal tekintenek a jövőbe. A felmérés arra is kitért, hogy milyen állami segítségre van szüksége a cégeknek, illetve milyen lenne a fogadtatása a BKIK által kidolgozott gazdasági javaslatcsomagnak.

Az átfogó kutatás során 21 piaci ágazatból összesen 3440 fővárosi céget kérdeztünk meg, ezek 80 százaléka mikrovállalkozás, 12 százaléka kisvállalkozás, 5 százaléka közepes vállalkozás, 3 százaléka pedig nagyvállalat volt.

Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan megosztották velünk tapasztalataikat, és bízunk benne, hogy az eredmények még több vállalkozás számra nyújtanak segítséget a válságkezelésben.

 

Rövidtávú hatások: keresletcsökkenés és megszorítások

A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a válság a vállalkozások túlnyomó többségére (93%) negatív hatással volt, nyertes iparágakról gyakorlatilag nem beszélhetünk. A legsúlyosabban érintett gazdasági ágazatok a szállás/turizmus, a személyszállítás/taxi, a ruha-, textil-, bőripari és művészi kézműves osztály, a szépségipar, a művészet/szórakoztatás/kultúra/sport/szabadidő és a gépipar voltak. Különösen aggasztó az a tény, hogy minden ötödik vállalkozás értékelte nagyon súlyosnak, szinte kilátástalannak a helyzetét. A teljes mintát tekintve a belföldi kereslet csökkenése, több ágazat esetében gyakorlatilag a teljes megszűnése jelenti a legnagyobb problémát, míg 36 százalékuknál a munkakörülmények átalakulása, 22 százalékuknál pedig a külföldi kereslet csökkenése a legsúlyosabb károsító tényező. A legsérülékenyebbek a mikrovállalkozások, amelyek sokszor családi vállalkozás keretében működnek, jelentős részük csak 1-2 főből áll, és minimális tartalékokkal rendelkeznek. A kevésbé érintett cégek a nagyobb vállalkozások köréből kerülnek ki, akiknek pénzügyi stabilitása lényegesen jobb, de az eredmények alapján egy elhúzódó válság akár a közepes vállalkozások jelentős részét is bajba sodorhatja.

A túlélés érdekében öt budapesti vállalkozásból négynél történt valamilyen megszorító intézkedés. A leggyakoribb – részben kikényszerített, részben önkéntes – válságreakció a vállalkozás részleges, esetleg teljes bezárása, a működés szüneteltetése volt. Ez leginkább az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, illetve a kereskedelmi és kézműipari tagozathoz tartozó cégek esetében fordult elő (a leginkább érintett szektor a szépségipar volt, ahol a vállalkozások 79%-a kényszerült erre a lépésre). A munkaidő és/vagy a létszám csökkentése legrosszabb esetben elbocsátást jelentett (14%), de voltak, akik fizetés nélküli (17%) vagy fizetett (10%) szabadságra küldték az alkalmazottakat. ​A nagyvállalati körben a cégek 60 százalékánál történtek megszorító intézkedések, melyek elsősorban a munkarend megváltoztatását érintették.​

Várakozások a közeljövőre

A jövőt illetően a vállalkozások egy legjobb és egy legrosszabb szcenárióra vonatkozó becslést is adtak. A 3 hónapra vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy a cégek alapvetően borúlátóak: a legjobb esetben is 51 százalékos forgalomcsökkenést jósolnak a járvány előtti időszakhoz képest, míg a legrosszabb esetben 77 százalékos visszaeséssel számolnak. Az elbocsátásokra és a munkaidő vagy bérek csökkentésére vonatkozó prognózisok szintén a kisebb, 3-50 fős cégeknél a legkedvezőtlenebbek: ők 15-46%-os elbocsátási arányt, és az alkalmazottak 34-65 százalékánál életbe lépő fizetés/munkaidő csökkentést jósolnak. ​

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a fővárosi cégek nagyon kevés tartalékkal rendelkeznek, ami meglehetősen instabil likviditási alapot biztosít számukra ebben a hasonló rendkívüli helyzetben: 16 százalékuknak már most elfogytak a tartalékai, ha pedig  további minimum 4 hónapig sem enyhülnek a korlátozó intézkedések, akkor segítség nélkül már a vállalkozások kétharmada maradna tartalék nélkül. Hat hónapnál hosszabb válság esetén a budapesti vállalkozásoknak már alig 8 százaléka lenne arra képes, hogy önerőből fenntartsa magát.​

Sok cég túléléséhez elengedhetetlen az állami szerepvállalás – ezt tükrözik a finanszírozási forrásokra vonatkozó válaszok. A saját tartalékon és állami támogatáson túl legtöbben hitelfelvételben gondolkodnak és kintlévőségeik beérkezésével számolnak.

Elvárt intézkedések

A vállalkozások minden olyan segítséget hasznosnak tartanak, amely által vagy plusz bevételekhez juthatnak (például vissza nem térítendő támogatás vagy – a németországi Kurzarbeit mintájára – egy, a rövidített munkaidő miatt kieső bérek pótlását szolgáló folyamatos juttatás formájában), vagy mentesülnek a fizetési kötelezettségeik alól (járulékok és adók csökkentése, elengedése, hitelmoratórium, bérleti díjak átvállalása).

Az általunk kidolgozott és az MKIK, valamint a Kormány részére átadott stratégiai javaslatcsomag egy Nemzeti Válságkezelő Központ létrehozásán alapul, amely a cégek felé nyújtandó támogatásokat koordinálná. A központ létrehozásának támogatottsága igen magas a fővárosi vállalkozások körében (70 százalék). ​

A javasolt támogató intézkedések közül legnagyobb érdeklődés a SZÉP kártyán havi 100 ezer forintig adómentesen adható jövedelmek iránt mutatkozik – ezt a cégek fele hasznosnak tartaná.

Az állam által támogatott áron megvásárolható követelések érthető módon azon vállalkozások figyelmét keltették fel leginkább, amelyeknek vannak behajtatlan követeléseik: közülük minden második cég elgondolkodna a szolgáltatás igénybevételén. ​Ezen túl a generációváltást szorgalmazó állami szerepvállalást is minden harmadik fővárosi cég hasznosnak tartja.

Legfrissebb kutatásunk eredményeit is eljuttatjuk az érdekelteknek, ezzel is segítve a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet minél hatékonyabb kezelését a vállalkozások fennmaradásához szükséges szakmai és anyagi támogatásának területén is.

Örömmel tapasztaljuk, hogy eddigi javaslataink jelentős része - melyek sok helyen összecsengenek a területi kamarák javaslataival - visszaköszön a kormányzati intézkedésekben, ami jól szolgálja a budapesti vállalkozók érdekeit. Néhány példa a hosszabbtávú válságkezelés területéről:

A válságkezelés központosított, a vállalkozók számára jól átlátható megvalósítását kértük. A kormányzati gondolkodás is ilyen irányú, amit több tényező alátámaszt, mint például a válságkezelő alap felállítása, vagy a központi információs portál létrehozása.

A gazdaság fellendítésére az ország GDP-jéhez is mérhető nagyságrendű pénzügyi forrást javasoltunk biztosítani az MNB közreműködésével a valós eredmények elérése érdekében. A Kormány által létrehozott gazdasági újraindítási alap az MNB május 4-én indított kötvény- és jelzálogvásárlási programjával megfelel ennek a volumen-elvárásnak és várhatóan ki tudja elégíteni a válságkezelés forrásigényét. Mindemellett a Kormány nyitottságot mutat a forrás keret megemelésére is összhangban javaslatainkkal, amennyiben a jelenlegi volumen mégsem lenne elegendő.

Javasoltuk, hogy a válságkezelés különböző szakosított feladatköreit bízzák a magyar állam és a piac meglévő vállalkozásfejlesztési intézményeire és cégeire. Ez az alapelv tükröződik például a forráshiányossá vált vállalkozások támogatására az MFB Csoport által indított új tőkeprogramokban, vagy a Kormány által a válságkezelésre edukációs területen bevont SEED Alapítvány kezdeményezéseiben.

Mind a belföldi mind a magyar termékek és szolgáltatások iránti külföldi kereslet fellendítésére megfogalmaztunk javaslatokat, melyek a kormányzati intézkedésekben komoly szerepet kaptak.

Így például a SZÉP Kártya Programmal kapcsolatban a cégek megemelt rekreációs keretösszege, vagy a Szép kártya feltöltést ösztönző adókedvezmények is ezt a célt szolgálják, vagy például az Exim Bank garancia- és biztosítási programokkal megerősített három új terméke, amelyek az exportképes vállalkozásoknak nyújt segítséget az exportpiacokon történő megerősödésben.

Nagyon fontosnak tartottuk javaslatainkban, hogy a válságkezelésben biztosított hitelezési forrásokhoz a meggyengült vállalkozások minél szélesebb rétege hozzá is férhessen. Ezen irányelv mentén a Magyar Fejlesztési Bank három, hazai és európai uniós forrású hitelprogramon keresztül összesen 439 milliárd forint keretösszegig hitelezési forrást biztosít a vállalkozások számára. A finanszírozási koncepciók mellett az MFB különböző garanciaprogramokkal is a fenntartható finanszírozást kívánja biztosítani.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a budapesti KKV szektor szereplőinek működését, reakcióit a válságra. Azokon a területeken, ahol jelezték nekünk, hogy kormányzati segítséget várnak, de még nem történtek intézkedések, továbbra is képviseljük a vállalkozók érdekeit, és igyekszünk elérni a szükséges válságkezelő intézkedések bevezetését. Kérjük, hogy amennyiben bármi észrevétele, javaslata van, ossza meg velünk a koronavirus@bkik.hu címen.

Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz helyzetbe sodort a jelenlegi válság szinte mindenkit Önök közül. Bízunk benne, hogy az elért intézkedések segítenek enyhíteni terheiket és támogatást tudnak adni működésük újraszervezéséhez. Munkájukhoz további kitartást kívánunk!

Üdvözlettel,

Nagy Elek,a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke 

2020-06-05 08:33

NAV Online számla már mobilaplikációval is

Szeretnénk , hogy tagjaink minél több információhoz jussanak az online számlázással kapcsolatos szabályokról, a július 1-jén életbe lépő változásokról és arról is, hogy mivel segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy szabályosan teljesítsék a számlaadat-szolgáltatást. A novekedes.hu portálon ma megjelent interjúban Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a NAV szakfőigazgatója avatja be az olvasókat a téma részleteibe. A cikk többek között az Online Számla rendszerrel kapcsolatos eddigi tapasztalatokról, a júliusi változásokról, a NAV új szolgáltatásáról, az ingyenes Online Számlázó mobilapplikációjáról szól.

 

Már letölthető a NAV Online Számla mobilapplikációja

Az Online Számla rendszerrel kapcsolatos eddigi tapasztalatokról, a júliusi változásokról, a NAV új szolgáltatásáról, az ingyenes Online Számlázó mobilapplikációjáról adott interjút a növekedés.hu-nak Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a NAV szakfőigazgatója. További információk elérhetők itt.

2020-06-03 15:08

Kormányzati intézkedés összefoglaló

Összefoglaló a kormányzati intézkedésekről - adójogi szempontból

A kormány eddigi adózást könnyítő intézkedéseit köszönjük, az alábbi területeken szükséges néhány korrekció:

 • 2020.06.30-ig a SZÉP kártyás befizetéseket a KIVA alól is mentesítsék, mert jelenleg pont az a kör mentesül a KIVA alanyok közül, amelyeknél amúgy is kétséges a bérfizetés képesség.
 • A kisadózók tartozása kapcsán a "COVID-19 fizetés könnyítés" esetén a NAV 2020.03.31-i állapotot szerint rendelt el részletfizetést, valójában 2020.03.01-i állapot szerint kellett volna
 • A KATA megfizetése alól mentesülők olyan tevékenységi körök alapján mentesülnek, amiből egyáltalán nem szereznek bevételt. Ezen hamis (nem gyakorolt) tevékenységi körök törlésére kell felhívni az érintett kisadózókat. A nyilvántartott tevékenységi körök tekintetében a NAV rendelkezik vizsgálati joggal 1996 óta, csak azt nem óhajtja gyakorolni. Most itt az alkalom, hogy ezt a NAV gyakorolja.
 • A KATA megfizetése alól mentesülő kisadózók esetén tisztázni kell, hogy mi lesz a bevételi kerettel! A törvény szerint bármely mentesülési oknál nem jár a bevételi keret. A mentesülést szabályozó kormányrendelet viszont erről nem ír semmit. A jogértelmezés a kérdés megoldásához kevés.
 • A számviteli beszámoló és a záróbevallások elhalasztása nagyon fontos adminisztrációs könnyítés volt, de most szabályozni kell a visszaigényelhető különbözetet, amit a rendelet által nem érintett törvényi előírások 2020.06.01-2020.06.30 közé tesznek.
 • Az újfajta fizetési könnyítések terén a NAV szubjektív elbírálása nehéz és lassú feladat lesz az "ellehetetlenítené" és a "valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza" fordulatok miatt. Ezeket sürgősen objektív, elbírálástól mentes paraméterekre kell változtatni!

A közeljövőre vonatkozóan az alábbiakra kívánjuk felhívni a figyelmet:

 • Sajnálatos, hogy az általános forgalmi adó terén a kiutalási határidők nem rövidültek és nagyon hiányzik a pénzforgalmi áfa évközi bejelentési lehetősége is. Ezeket még lehet pótolni a közeljövőben.
 • Sajnos a bértámogatás bonyolultsága és életszerűtlen elvárásai akadályt jelentenek az igénybevételhez. Ezért kevés bértámogatási-igénylés kerülhet benyújtásra.
 • A fejlesztési tartalék felhasználási idejét meg kell hosszabbítani. E mellett szükség lesz az illetékszabályok szerinti ingatlanforgalmazási és beépítési haladék kitolására is. A négy éves küszöb határán lévők javára kell két éves meghosszabbításról rendelkezni.
 • A KSH-val való egyeztetések alapján nem látszik szükségesnek minden vállalkozásra általános jelleggel elhalasztani a statisztikai adatszolgáltatásokat. Az MKOE részéről az "aki tudja, küldje" álláspont alakult ki, tudva, hogy a KSH nem fogja szankcionálni a mulasztókat.

Az online számla-adatszolgáltatás regisztrációja és az átállás kudarcba fulladhat

Bár biztató, hogy a kormány kitart az online számla adatszolgáltatás 2020.07.01-vel való teljes kiterjesztése mellett, de a NAV regisztrációs módszerei ehhez elavultak. A NAV az MKOE javaslatait - "túl megterhelő" indoklással - elvetette, pedig egy automatizált XML kulcs ügyfélkapura, cégkapura való kiküldése egyáltalán nem lehet nagy feladat a NAV számára, hiszen az emberi munkát nem igényelne, ráadásul az a jövőre nézve is megoldaná a kérdést. Most már nagyon hiányoznak a számlatömbök visszaszorítását célzó intézkedések, amit az MKOE 2015-től folyamatosan javasolt, így nagy lesz a felháborodás, ha egy számlatömbből kiállított számla nem lesz elég, főleg ha ezek az adózók szembetalálkoznak az onlineszamla.nav.gov.hu oldal felettébb különös működési logikájával. Az ilyen adózók számára nemcsak  szankciómentes időszakot kell majd biztosítani, hanem olyan új felületet is, amin nincsenek meglepetések és csapdák. Itt érdemes megjegyezni, hogy a NAV eközben alaposan elkésett az online pénztárgépek adatainak rendelkezésre bocsátásával is, amit nem szabad 2021-ig húzni, azzal már 2020 szeptemberében elő kell rukkolnia az adóhatóságnak.

Az új társadalombiztosítás törvény bevezetését el kell halasztani!

A 2020.07.01-vel hatályba lépő új társadalombiztosítási törvény alsó járulékalap-minimuma - a minisztérium egyes tisztségviselői által is - Alaptörvény-ellenes, mert alacsony bér esetén a nettó akár nulla is lehet, ami a szabadságra jutó bér esetén nemzetközi egyezménybe ütközik. Az új törvényben az is szerepel, hogy "érvénytelenné válik" a TAJ kártyája az egészségügyi szolgáltatási járulékkal a három hónapnál hosszabb ideig tartozóknál. Emellett a járulékok évközi összevonása zavarokat okozhat a nyugdíjszámítás és a családi kedvezmény terén. Ezért ennek a törvénynek a hatálybalépését 2021.01.01-re el kell majd halasztani, de eközben orvosolni kell a fenti Alaptörvény-ellenes szakaszokat.

A kiskereskedelmi adó, mint nagykereskedelmi adó

A kiskereskedelmi adó kapcsán a viták ismét fellángolhatnak, mert "a vevő magánszemély is vevő lehet" kitétel miatt a nagykereskedők széles körében a teljes bevétele adóalappá vált. A törvényben (és a rendeletben) a nagykereskedelem és a kiskereskedelem fogalmi elválasztása pontosításra szorul, mert ezt jogértelmezéssel megoldani nemcsak kockázatos, de az adópolitika megbízhatóságára nézve is káros.

A PDF-ben való számlaküldés

Az adóhatóság egyes szakértői továbbra se tettek le arról, hogy a papírmentes számlázást támadják és különböző csavaros jogértelmezésekkel riogassák a PDF számláikat e-mailben elküldőket, amihez egy zavaros "távnyomtatási" fogalmat is hozzáfűztek. A járvány alatt fordulópontra jutott a számlázás kérdése, egyre többen jöttek rá, hogy a papír már alkalmatlan üzleti adathordozó, de eközben a NAV teljesen elbizonytalanította a számlakibocsátókat és számlabefogadókat is. Ezen sürgősen változtatni kell!

A kisadózást nem kell szigorítani

A NAV Központi Irányításának Ellenőrzési Főosztályának szakértője (Dióssy Gábor Szabolcsné) megállapította, hogy a NAV találkozott olyan esetekkel, ahol korábban ugyanattól a munkáltatótól származott a bérjövedelem, amelytől kata-adóalany egyéni vállalkozóként is szerezte a bevételeit. Ilyenkor rendre a megbízási szerződés szerinti feladatot saját otthonában, saját eszközeivel, saját időbeosztás szerint, saját felelősségre végezte, a megbízónak utasítási joga nem volt a végzett tevékenységgel kapcsolatosan, mely feltételek megléte megdöntötte a törvényi munkaviszony vélelmet (https://www.onadozo.hu/lapszamok/2020-03/kata-ellenorzesi-tapasztalatok-2564). Támogatandó, hogy a NAV folytassa továbbra is az ellenőrzéseket, de kisadózás szigorításra egyáltalán nincs szükség. Örülünk, hogy ez az elmúlt hónapokban le is került a napirendről.


Az ESZJA most már ráncfelvarrásra szorul

A 2016-ban élményszakértővel készített adózási portál mára némileg megkopott, elavult. Túl sok a kattintás, nincsenek adózói profilok, a kereső csak pontos kifejezést talál meg, az adatstruktúra átláthatatlan. A szakemberek számára a portál nem elég profi, a magánembereknek meg túl bonyolult. Miután a webes megoldások fejlődését már hónapokban lehet mérni, ezért fontos, hogy nem lett a 2020 május 20-i határidő kitolva, mert az a papíralapú bevallásnak kedvezett volna, de 2021-ben már mérséklődhet az ESZJA népszerűsége, ha nem lesz újítás.


Mikor lesz ONYA?

Az Online Nyomtatványkitöltő nagy reményekkel indult el, de gyorsan kifulladt. A formok nemcsak lassan készülnek el, de még az a néhány is hibás. Itt is túl sok a kattintás, a kitöltési logika pedig még a tapasztalt felhasználókat is zavarba hozza. Arról volt szó, hogy az ONYA néhány év alatt leváltja az offline ÁNYK-s nyomtatványokat, nem arról, hogy ez 2040-re várható.

Az MKOE részéről továbbra is támogatható minden adózási könnyítést célzó kormányzati intézkedés. 

2020-05-06 06:46

KSH adatszolgáltatás

A KSH nem halasztja el a 2019 évre vonatkozó adatszolgáltatási határidőket, azonban a határidő elmulasztása nem jár szankcióval - illetve járhatna, de a KSH ezt nem alkalmaztatja.

A KSH Elnökhelyettesével, Németh Eszterrel folytatott egyeztetés során a következők derültek ki:

A KSH célja, hogy megbízható információk álljanak rendelkezésre a döntéshozók számára. Minél kevesebb információt kap a KSH az adatszolgáltatásokból, annál nagyobb mértékben kell becsülnie, ami torzíthatja az adatokat. Így nagy szükség van arra, hogy a könyvelők, bérszámfejtők jó minőségű adatokat küldjenek a KSH számára.

Például: egy éves GDP megállapításához tartozó adatkört többször vizsgál a KSH, így a később beküldött adatszolgáltatás is hasznos. A KSH a NAV-tól is kap adatokat, várhatóan ezek is csúszni fognak októberig. A döntéshozóknak azonban minél hamarabb szüksége van a 2019-es (akár becsült) bázisadatokra, hogy a 2020-as előzetes adatokkal össze lehessen vetni azokat.

Az MKOE elnöksége ezért arra kéri a tagjait, illetve minden könyvelőt, bérszámfejtőt, hogy ne mellőzzék a KSH adatszolgáltatásokat, illetve, ha van mód rá, akkor a már rendelkezésre álló 2019-es adatokat is küldjék meg, akkor is, ha a beszámoló még nem lett közzétéve, de az adatok már rendelkezésre állnak.

A KSH Elnökhelyettesének a kérését is tolmácsoljuk, amely szerint az is információt jelent, ha egy vállalkozás azt jelzi, hogy nincs közölhető adat, mert a cég még a 2019. év zárására se képes.

A KSH megköszöni majd azokat a visszajelzéseket is, amelyek a határidő elhalasztását kérik.

A KSH részéről bírságolás iránti intézkedés mulasztás esetén se várható!

Ruszin Zsolt

MKOE alelnök

https://www.ksh.hu/az_adatgyujtesi_igazgatosagot_iranyito_elnokhelyettes_iranyitasa_ala_tartozo_szervezeti_egysegek

2020-05-06 06:17

Közgyűlés határozatlan időre elhalasztva

Kedves Tagjaink!

Sajnálattal tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a jelenlegi helyzetben amikor nem látható a koronavírusos időszak vége az egyesület 2020 évi közgyűlését az elnökség döntése alapján határozatlan időre elhalasztja.

Megértéseteke köszönjük.

 

MKOE vezetősége.

2020-04-16 11:02

Az MKOE szakértői a kormány rendelkezésére állnak

Az MKOE szakértői a kormány rendelkezésére állnak!

Vállaljuk a gazdasági-adózási kormányrendeletek szövegezése során egyes normaszöveg-részek szerkesztését, lektorálását, jogszabályi következményeinek vizsgálatát. Várjuk, hogy a Pénzügyminisztérium és Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségére lehessünk.

Az MKOE vállalja, hogy a kormány-előterjesztésnek még nem minősülő tervezetek szövegét megőrzi, azt nem terjeszti, a későbbi kormányrendeleti szöveg után se teszi közzé, illetve nyilvánosan azt nem véleményezi, kizárólag a kormány számára küld segítő szövegjavaslatot és rövid, tömör véleményt, a minisztériumok által elvárt csatornákon keresztül. Az MKOE részéről a folyamat során nem teszünk a kormány által kommunikált célokhoz képest új javaslatokat.

Bízunk benne, hogy a szokásos parlamenti jogalkotási folyamat hiányában a kormány által kihirdetendő bonyolult, számos összefüggéssel bíró rendeleti szöveg megalkotásához a minisztériumok igénybe veszik az MKOE felajánlását is.

MKOE Elnökség

 

 

2020-04-08 14:02

Katás Bt. nem tud katát fizetni? Vegyük végig a megoldásokat!

Katás Bt. nem tud katát fizetni? Vegyük végig a megoldásokat!

Az egyéni vállalkozóknak ott van a szüneteltetés de a betéti társaságok nem tudnak szüneteltetni és ha nem tartoznak a veszélyeztetett ágazatokba akkor nemcsak katásként de &bdquonormál&rdquo vagy KIVA alanyként se mentesülnek a kötelező adók és járulékok alól. Megoldás azonban mindig van de lehet hogy kell hozzá némi leleményesség és gyomor.

Vegyünk példaként egy bevételeitől elesett betéti társaságot ahol a katás tag tevékenysége több szórakozóhely gondnoki karbantartói feladata volt vagyis a karbantartásokat végezte megrendelések alapján. Hívjuk ezt a tevékenységeket végzőt &bdquoKARBANTARTÓ&rdquo-nak. Mostanában azonban nem jönnek a megrendelések a járványhelyzetben a KARBANTARTÓ tevékenysége teljesen kiürült.

Véleményem szerint a KARBANTARTÓ vállalja a havi 50 eFt katát ahogy eddig is tette de ne fizesse meg! A Bt bankszámláját ürítse ki és várjon maradjon otthon a járvány ideje alatt!

Az adóhatóság véleménye szerint nincs helye végrehajtási cselekményeknek bár a kormányrendelet csak a már megkezdetteket függesztette fel elvileg az új tartozásokra lehetne inkasszálni és nem tilos a bérből való letiltás kezdeményezése se. Természetesen a kormány jogalkotói szándéka az összes – tehát az új – végrehajtás leállítása lehetett de ez a rendeletből sajnos (még) nem olvasható ki.

Feltételezve hogy a katás betéti társaságnak 2020. március 13-án nem volt adótartozása 2020. november 13-ig 8 havi összesen 400 ezer forint kata tartozása lesz de a NAV várhatóan még mindig nem indított rá végrehajtást. Ekkor nagy valószínűséggel még mindig megbízható adózónak fog számítani ez a katás betéti társaság. 

Egy egészséges novemberi napon – ha megbízható adózó – kérjen majd egy automatikus részletfizetést a FAG nyomtatványon és nyújtsa azt be ügyvezetőként az ügyfélkapuja login/jelszó párossal esetleg ha van egy kitartó könyvelője akkor általa. A FAG automatikus részletfizetés esetén 2 perc alatt kitölthető talán addig lesz online kitöltés is. A FAG nyomtatványon kérjen a fennálló 400 ezer forintos tartozásra 12 hónap részletfizetést.

Ha a betéti társaság nem megbízható adózó akkor a FAG nyomtatvány kitöltése bonyolultabb (kb. 20 perc) és a kedvezmény nem automatikus bár a NAV már felpuhította az elbírálást amit a veszélyhelyzet miatt elég sokáig fenn fog még tartani.

A hivatal jóvá fogja hagyni a részletfizetést és törli az adótartozást az adófolyószámláról felvázolva a határozatban a 12 havi részletet ami a fenti 400 ezer forint összegyűlt KATA esetén 33.333 Ft/hó lesz. December során így felkönyvel a NAV a betéti társaságnak 50.000 katát és 33.333 Ft részletfizetést ebből befizet a Bt 33.333 Ft-ot és 2021-ben tovább katázhat mert december 31-én nem alakulhatott ki 100 ezer forintnál nagyobb adótartozása. A havi 50 ezres kata tovább gyűlhet reméljük már nem sokáig mert lesz pénz azt megfizetni.

A KARBANTARTÓ – amint megnyitnak a szórakozóhelyek – serényen dolgozzon újra a betéti társaságban amint lehet! Remélhetőleg már ősszel elkezdhet a Bt. bevételt termelni amiből a KARBANTARTÓ átmeneti időre szerzett megélhetési kölcsöneit törlessze először és csak utána az adókat! Ha az emberek már ősszel ki lesznek éhezve a társas zenés szórakozásra akkor nem lesz gond a bevételekkel.

A KARBANTARTÓ az elmaradt bevételt és a koronavírus tapasztalatait pedig számolja el veszteségként magában ahogy majd a többi vállalkozás is teszi a kormány különböző vállalkozásösztönző-támogatási programjainak igénybevétele mellett. Ha esetleg a járvány ideje alatt látszik egy biztonságos munka (pl. ételkiszállítás) akkor lehet abból is bevételt szerezni hiszen a betéti társaság nem szünetelteti nem szüneteltetheti a tevékenységét.

Ruszin Zsolt
MKOE alelnök

FairConto Zrt. vezérigazgató
2020-04-02 13:38:00

Webes ügysegéd leállás Teendök a leállás esetére

Azon egyéni vállalkozók amelyeket nem ment meg a kormányrendeletek szerinti kisadózói tevékenységi lista vagy munkáltatóként a másik lista azok szüneteltetni fognak ha nincs bevételük. Ennek optimális indítási dátuma 2020.03.31 a mai nap.

A webes ügysegéden történik az egyéni vállalkozók szüneteltetésének bejelentése. Évek óta kérjük hogy a bejelentések ne csak valós időben kerüljenek feldolgozásra hanem azok hatályossági nap rovattal egészüljenek ki. Ezt a igényt a Belügyminisztérium még meg se válaszolta nemhogy teljesítette volna. Így a 2020.04.01-től való szüneteltetés kizárólag 2020.03.31-én jelenthető be..

202.03.31-én  kedden az várható hogy a webes ügysegéd leterhelt lesz és délre össze is omlott ahogy ezt egyesületünk alelnöke több fórumon is előre jelezte mert becsléseink szerint több tízezer egyéni vállalkozó jelenti majd be a szüneteltetését amit általában a könyvelőjük fog lekattintani. Sajnos a könyvelők nem járhatnak el saját nevükben meghatalmazottként mert a Belügyminisztérium törvényt sért és ezt a funkciót szándékosan nem rendelte meg a webes ügysegédhez immár 6 éve. A leterheltség akár a webes ügysegéd vagy a Központi Azonosítási Ügynök összeomlását is okozhatja amire sajnos már többször volt példa.

Most a tömeges szüneteltetések bejelentésének estéjére még karbantartást is engedélyeztek!
Tisztelettel megkérjük a Belügyminisztérium alá tartozó IdomSoft Zrt. és NISZ Zrt vezetőit hogy a karbantartást sose a hónap utolsó napjára tervezzék be (ezt többször kértük már)!

Teendő azok részére akik ma az ügysegéd használhatatlansága miatt nem tudnak határidőre szüneteltetést benyújtani:

Ilyen esetben később meg lehet tenni a beadványt és e-papíron kell kérni hogy például az áprilisban benyújtott szüneteltetést tekintsék úgy hogy azt március 31-én nyújtották be így a szüneteltetés április 1-től indul.

A http://epapir.gov.hu/ oldalon a Belügyminisztériumot kell először kitallózni majd a méltányossági kérelem kezelőadat helyesbítésére ügytípust kell választani majd előadni hogy a webes ügysegéd március 31-i üzemszünete miatt kéretik a szüneteltetést úgy tekinteni hogy az március 31-én lett benyújtva így a szüneteltetés április 1-én indul.

2020-03-31 13:47:00

NAV 2.0 átállás határidöváltozás új határidö 2020 július 1
NAV tájékoztatás szerint a NAV 2.0 online számla adatszolgáltatásra való kötelező átállás határideje április elsejéről július 1-re változik.

Teljes tájékoztató:

Nem válik kötelezővé 2020. április 1-jén a 2.0-ás XSD verzió használata
2020-03-24 10:20

A koronavírus járvány által előidézett rendkívüli helyzetre tekintettel a járvány terjedésének lassítása érdekében hozott kormányzati intézkedésekkel és ajánlásokkal összhangban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2020. április 1-jétől nem szünteti meg az Online Számla rendszer 1.1 XSD verziójának támogatását és nem teszi kötelezővé a 2.0 XSD alkalmazását. Ezzel biztosítható hogy a kötelező adatszolgáltatás folytonossága - az átállás miatti esetleges személyes jelenlétet igénylő technikai műveletek nélkül is – minden adózó részéről teljesíthető legyen.

Fontos azonban hogy a 2.0 XSD már 2020. február 27-től használható éles környezetben párhuzamosan az 1.1 XSD verzióval ezért az átálláshoz a feltételek az Online Számla rendszer oldalán adottak. Kérjük hogy a rendkívüli helyzet melletti lehetőségeket mérlegelve és a biztonságos munkavégzést szem előtt tartva az új XSD verzióra átállás előkészületei lehetőség szerint folytatódjanak az adózók részéről és ahol ez megoldható történjen meg mielőbb az átállás.

Az 1.1 XSD kivezetésének és a 2.0 XSD használatára történő átállás végső határideje 2020. július 1-jére módosul.
2020-03-25 10:13:00

Az MKOE várja az intézkedéseket Parlamenti bejelentések

Az MKOE várja a Pénzügyminisztérium javaslatára a kormány intézkedéseit de nem kíván okos tanácsokat adni a teendőkről.

Az MKOE Elnökségének álláspontja szerint az adózás mindig utólagos az előlegek mérséklési szabályai pedig már évtizedek óta ki vannak alakítva ezeket most is lehet gyakorolni a NAV és az önkormányzati adóhatóságok irányába.

Óriási igény van a gazdasági célú intézkedésekre ezek között a legfontosabb a munkahelyek megtartása a legkitettebb gazdasági szektorok teljes csődjének elkerülése nem pedig a könyvelőket érintő adó-adminisztrációs engedmények.

A kormányfő összefoglalója szerint az intézkedési csomag kidolgozása folyamatban van de nem az MKOE feladata hogy most a Pénzügyminisztériumnak útmutatást adjon.teljes összefoglaló: https://www.facebook.com/atv.hu/videos/636084113881457/

A bevallási bejelentési határidők kapcsán jelenleg sem szigorú a rendszer hiszen mulasztás esetén 2018 óta minden adózó esetén adózó esetén (2016-tól magánszemélyeknél) felhívást küld az adóhatóság amelyben határidőt szab. A felhívásban szereplő határidőben történő teljesítés esetén bírság kiszabásának helye nincs!!! (Art. 221.§)

A kivételek a következők:
- EKAER
- munkavállalók bejelentése (a kijelentés nem!)
- gépjárműadásvétel bejelentése
- a NAV-hoz való bejelentkezés (ezt hagytam a végére mert általában működő adózókról van szó)

Ezen túlmenően nincs helye mulasztási bírság megállapításának ha az adózó úgy járt el ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható volt (Art. 226.§ (4)).
Napi feladat lehet még a papírlapú számlák esetén az online-számla adatszolgáltatás amely csak akkor könyvelői feladat ha erre a könyvelő vállalkozott.

A jelenlegi helyzetben annyit javaslunk mindenkinek hogy várják meg a kormány intézkedéseit mielőtt döntéseket hoznak a jelenleg a rendkívüli intézkedésekről már kihirdetett kormányrendeleteket illetve az Operatív Törzs ajánlásait pedig tartsák be!

https://www.kormany.hu/…/nagy-karokat-okozhat-a-virus-magya…
Ruszin Zsolt
MKOE alelnök

2020-03-17 14:44:00

A magyarorszag.hu nem teljesít jól az MKOE új hibaportált fog indítani


Hajzer Károly helyettes államtitkár úr - a koronavírus miatt megváltozott helyzett okán - a hétfői MKOE közleményére reagálva sietve megdicsérte az e-kormányzati portál szolgáltatásait az MTI számára. Az MKOE vezetése meglepődott a váratlan közlemény láttán.

Jó dolog a nyilvánosság előtt így kommunikálni egymással miután a helyettes államtitkár úr semmilyen megkeresésünkre konstruktív javaslatunkra észrevételünkre nem reagált eddig. Tisztelettel kérjük a helyettes államtitkár urat hogy a stábjával inkább foglalkozzanak az eddig e-mailen megküldött visszajelzéseinkkel hogy annak révén jobbá tehessük közösen a rendszert.

Természetesen semmi sem fehér vagy fekete. Vannak az e-ügyintézés terén sikerek amit látva örömmel tapsolhatnak a könyvelők is. Van azonban bőven tennivaló a szolgáltatások igénybevehetősége és színvonala terén.

Javasoltuk például hogy legyen hibajegyes rendszer a NISZ Zrt-nél de Molnár Dalma a NISZ Zrt osztályvezető asszonya az egy évvel ezelőtti ígérete ellenére se valósította ezt meg sőt nem is válaszolt arra. A NISZ Zrt pedig a Belügyminisztérium felügyelet alatt működik.

A e-kormányzati és az ÖHP portál valamint az IKR által rendre alkalmazott I-Formos rendszert meg kell szüntetni helyébe másikat kell állítani mert az I-Form elavult aggasztóan színvonaltalan és lassú. Csak azok beszélnek arról hogy gördülékeny az ügyintézés akik még nem használtak élőben I-Formot.

Mindezekért az MKOE Elnökségében döntés született hogy a honlapunkon folyamatosan közölni fogjuk a hibákat és hiányosságokat. Immár nem közvetlen e-mailekben jelezzük majd a Belügyminisztérium és a NISZ Zrt illetve a többi hivatal számára az informatikai jellegű problémákat.

Külön fejezetet szánunk majd a NAV kapcsán felmerült informatikai problémáknak is.

Az adott informatikai probléma jelzési időpontjával számozni fogjuk azokat és lesz lehetőség a hivatali válaszok bemutatására illetve a megoldódás esetén mint lezárt de továbbra is nyilvánosan bemutatott esetet továbbra is a honlapunkon elérhetővé tesszük.

Ezzel nyílt egységes e-kormányzati hibajelző rendszert alakít ki az MKOE az országban először egyedülálló kezdeményezésként amelyre minden könyvelői fórumon is említett és kivizsgált működési hiányosság bemutatásra kerül. Ezzel vége lesz a minisztériumok hivatalok felé való végtelen (válasz nélkül hagyott) e-mailezgetésnek. Immár csak linkeket fogunk küldeni és rendszeresen NYILVÁNOSAN posztoljuk a hibákat igyekezvén kikényszeríteni annak gyors és hatékony kijavítását.

A célunk hogy konstruktívan segíthessük az állami informatika fejlődését hiszen a könyvelők az e-ügyintézés első frontjában küzdenek minden nap.

Az MKOE hamarosan megújuló honlapján más szolgáltatások is megjelennek majd.

Ruszin Zsolt
MKOE alelnök

https://www.napi.hu/…/nezze__meg__a__magyarorszaghu-t__lehet__me…

2020-03-11 13:13:00

AVDH jelentősége téli virusok idején Lehetne jobb!

A téli időszakban influenza és vírusok idején felértékelődtek azok az állami elektronikus szolgáltatások amelyek elősegíthetik hogy ne kelljen elhagyni az otthonunkat de ne is álljon meg az ügyintézés.
Ilyen szolgáltatás az iratok hitelesítésére elektronikus aláírására szolgáló AVDH is. Az AVDH szolgáltatás 2016 óta létezik.

Aki nem ismerné a https://niszavdh.gov.hu oldalon megtekintheti és használhatja.

Biztos van hogy hiteles dokumentumot kell valahová eljuttatni Pl egy meghatalmazás gyógyszer átvételéhez(evény) már sokan találkoztak vele de rövidesen mindenki amikor a betegnek kellene sorban állni a gyógyszertárban fertőzve mindenkit ha rendelkezik ügyfélkapuval az AVDH segítségével hitelesítheti és adhat erre meghatalmazást egyedül ügyfélkapu hozzáférés szükséges hozzá.

Ezen könnyen kezelhető szolgáltatás további megismertetése és használhatóságán javítása érdekében Ruszin Zsolt egyesületünk alelnöke az alábbi javaslatokkal élt:

A katonai rövidítésként is felfogható AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) jelenleg nem tölti be jól a funkcióját. Ezért a következő teendőket javaslom:

 1. Az ügyfélkapuval rendelkezők nem értik hogy mire jó ez a szolgáltatás. Nem tudják hogy az egyfajta módja a teljes bizonyító erejű magánokirati formának (tanúk toll és papír nélkül is). Ennek elmagyarázása nagyon hiányzik (Pp. 325.§). A https://magyarorszag.hu/ oldalon célszerű lenne egy önálló képet szentelni ennek a szolgáltatásnak. Célszerű lenne a magyarorszag.hu -ról levenni az első megtekintéskor előugró reklámablakot is (Intézze ügyeit az új letisztult felületen!)
 2. Az AVDH portálnak nem szabadna teljesen átneveznie az aláírt fájlt! Jelenleg a Ceg1__Ceg2__szerzodes.pdf aláírásakor az avdhA1-99d7c881-6abf-4cb4-af24-a8e283431fc7.asice állomány készül el az AVDH-zás eredményeképpen ami egyáltalán nem vonzó. Ehelyett lehetne: Ceg1__Ceg2__szerzodes__AVDH345A.asice elnevezésű a fájl. Hasonlóképpen a Ceg1__Nyilatkozat.pdf egyoldalú aláírása esetén elég a PDF-ként való hitelesítés de az AVDH-zás után keletkező fájlnév riasztó: avdhA8-f62ed9e7-aa67-4225-87ff-7b057001f521.pdf pedig az lehetne Ceg1__Nyilatkozat345A.pdf fájlnevű állomány is.
 3. Az AVDH meghatalmazo.pdf elnevezésű állományt készít ami az aláírót azonosítja. A régi niszavdh.gov.hu oldalon azonban a régi magyarorszag.hu csak a nevet és az e-mail címet tükrözi vissza azért a meghatalmazo.pdf nem igazolja kellőképpen az aláírást (hitelesítést) így egy Kovács István simán aláírhat egy másik Kovács István nevében mert a különbség nem lesz látható. Ezért a niszavdh.gov.hu oldalt sürgősen le kell állítani mert biztonsági rést jelent (ez a javaslatot már 2 éve megküldésre került - de még válasz se jött).
 4. A meghatalmazo.pdf nem tudjuk hogy miert lett meghatalmazo.pdf. Inkább lehetne Név__alairo345A.pdf ahány aláíró annyiszor Név__alairo345A.pdf így még a Kovács Istvánok hitelesítést tartalmazó PDF-jei is megkülönböztethetőek lennének. Nagyon fontos hogy ne meghatalmazo.pdf legyen a hitelesítés fájlneve mert az azt sugallja hogy az AVDH csak meghatalmazásra jó - de nemcsak arra jó.
 5. Az új oldalon (https://magyarorszag.hu/szuf__avdh__feltoltes) útmutató https://magyarorszag.hu/szuf__hirek__segitseg#hir__reszletekf09ef639-dc2a-4f02-80a9-85edc12baaab félrevezető mert csak arról szól hogy a Így a csak elektronikus azonosítással rendelkező ügyfél is teljes körűen részt tud venni az elektronikus ügyintézésben e szolgáltatás igénybevételével. A Pp. 325.§ szerinti tájékoztatóra van szükség az 1-es pontban leírtak szerint.
 6. Az AVDH szolgáltatás alig ismert. Célszerű lenne YouTube animációkat készíteni és feltölteni TikTok csatornát indítani és a szolgáltatást ott is népszerűsíteni. Ez főleg most hogy a coronavírus miatt a személyes kapcsolattartás a tömegközlekedés vagy a posták igénybevétele és így a papíralapú kommunikáció már nem lesz olyan népszerű.
 7. Az egyik legfontosabb teendő az ASICE fájl megnyitására alkalmas szoftveres beállítás. A PDF letölthető megnyitható de a több aláírást elfogadó konténerfájl az ASICE jelenleg az összes fontos operációs rendszer (Windows iOS Android) számára ismeretlen. Ezért haladéktalanul meg kell kezdeni ezekkel a szoftverkészítőkkel az egyeztetést hogy azok társítsák ezeket az állományokat. A legcélszerűbb a WinZip gyártóját megkeresni hogy (WinZip Computing 1600 Carling Ave Ottawa Ontario Canada. K1Z8R7) járjanak el a Microsoftnál hogy az ASICE felismerhető legyen ha a WinZip telepítve van. Javasolni kell a http://download.e-szigno.hu/eszigno/telepitok/e-szigno-stable-latest-win-hu.msi telepítését is azonban ez csak Windows-ra jó iOS vagy Android verziója nincs.
 8. A mobiltelefonos applikáció is nagyon hiányzik ami képes az ASICE állományt megnyitni mert beépített és az ASICE fájl kiterjesztéssel társított tömörítő programmal integrált. Ezzel csökkenne az ASICE Android és iOS operációs rendszerekben való felismerhetetlensége is.
 9. A https://magyarorszag.hu/szuf__avdh__feltoltes oldalon az Elfogadom az ÁSZF-et minden elektronikus hitelesítéskor újra elfogadandó ráadásul a pipa helye igencsak kicsi. Célszerű lenne az RNY-en nyilatkozati lehetőséget felállítani hogy a rendszer AVDH felhasználók nyilatkozhassanak hogy elfogadják az ÁSZF-et így egy klikkelés megtakarítható lenne. Az ÁSZF-ben egyébként a https://magyarorszag.hu/szuf__avdh__feltoltes cím nem is szerepel csak a https://niszavdh.gov.hu/. Az ÁSZF egyébként már a KAÜ-vel történő azonosításról ír a régi magyarorszag.hu -s azonosításról nem de legalább említi a Pp. 325.§-t is igaz rossz szövegkörnyezetben. Bár az ÁSZF említi (9. oldal) hogy a felhasználó figyelmeztetést kap a személyes adatainak felhasználásáról az AVDH-zás tényéről a személy nem kap a tárhelyére értesítést hogy aláírásra került egy dokumentum. Tehát bevezethető lenne hogy az aláíró kapjon a tarhely.gov.hu oldalra egy üzenetet hogy aláírt egy dokumentumot AVDH-val. Célszerű lenne ezt a szolgáltatás részévé tenni de úgy hogy az állandóan vagy egyedi jelleggel kikapcsolható/bekapcsolható legyen. A tarhely.gov.hu oldalra való kiküldés lehetővé teszi hogy legalább 30 napra elérhető maradjon az aláírt példány (egyébként miért törlődnek 30 nap után az üzenetek a tarhely.gov.hu oldalról?).
 10. El kell magyarázni hogy az AVDH-zás helyettesíti a papíralapú aláírást tisztázni kell hogy lehet vele végrendeletet tényleges tulajdonosi nyilatkozatot vagy társasági szerződést ügyvéd felé meghatalmazást aláírni vagy akár az ügyvédi ellenjegyzést megtenni. Ehhez hiányoznak a megerősítő jogszabályi előírások vagy a minisztériumi széles körben terjesztett jogértelmezések. Meg kellene alkotni egy AVDH logót is a jelenlegi helyett:

2020-03-09 12:56:00

KATÁ-s adótanácskozás az MKOE nélkül az államtitkár úr téves információkra építi a véleményét a NAV állításával szemben
Sajnos Izer Norbert államtitkár úr az adóhatóságnak ellentmondva beszél visszaélésszerű magatartásról a katázás kapcsán. Az adóhatóság saját maga ismerte el hogy rendre ott katázik a volt munkavállaló ahol az a katázás feltételeinek amúgy is megfelelne.

Sajnos az Adótanácskozásra már csak azokat hívják meg akik bólogatnak és a kormány a kisadózás szigorításával lábon lövi saját magát!

Azért nem lehetett ott az MKOE a tanácskozáson mert megcáfolta volna az államtitkár véleményét és ezzel talán az adótanácsadók se tévhitek alapján fejtették volna ki az álláspontjukat.

Idézek a NAV Központi Irányításának Ellenőrzési Főosztályának szakértője (Dióssy Gábor Szabolcsné) által írt - régen várt - cikkből:

Több adózó esetében nyert megállapítást hogy korábban ugyanattól a munkáltatótól származott a bérjövedelme amelytől kata-adóalany egyéni vállalkozóként is szerezte a bevételeit. A megbízási szerződés szerinti feladatot saját otthonában saját eszközeivel saját időbeosztás szerint saját felelősségre végezte a megbízónak utasítási joga nem volt a végzett tevékenységgel kapcsolatosan mely feltételek megléte megdöntötte a törvényi munkaviszony vélelmet.

Például egy informatikai társaság megvalósította hogy olyan alvállalkozók akik online eléréssel és az ehhez kapcsolódó saját eszközzel rendelkeznek földrajzi kötöttség nélkül önálló tevékenységet tudjanak végezni. Így a tevékenység végzésének idejét helyét módját a vállalkozó saját maga határozza meg és mellette lehetősége nyílik egyéb jövedelemszerző tevékenység folytatására is. Ezen vállalkozók tényleges tevékenysége ugyanaz mint munkaviszonyban volt és a jelenlegi megbízójuknál álltak korábban munkaviszonyban de a vállalkozói szerződésük egyértelműen kizárja a munkaviszonyt.

https://www.onadozo.hu/…/kata-ellenorzesi-tapasztalatok-2564

Beszéltem Czinege Attila ellenőrzési szakfőigazgató úrral telefonon még kedden reggel aki megnyugtatott hogy a NAV képes széles körben hatékonyan eredményeket elérve ellenőrizni a kisadózókat.

Így a visszaélésszerű katázást ki lehet szűrni a jogalkotónak tehát a témában nincs feladata!

Ruszin Zsolt
MKOE alelnök
2020-03-09 08:24:00

Megújult a KÖNYV-VITEL az e-folyóirat az elnök üdvözletét is tartalmazza
Megújult a KÖNYV-VITEL az MKOE kreditpontot érő szaklapja amely friss látványos e-folyóiratként olvasható a tagjaink és megrendelőink számára.

Az újság tartalmazza az elnök üdvözletét is.

A nyitó számot megosztjuk mindenkivel azt innen lehet megtekinteni vagy letölteni.2020-01-22 17:04:00

Szilveszterkor is levélszemetet küldött a NAV Tájékoztatás
Az adóhatóság 2019 szilveszterekor is tájékoztatásokkal árasztotta el a cégkapukat és az ügyfélkapukat. A küldeményt Adómegállapítás üzentet-típussal küldték el azonban az adóelőleg-nyilatkozatokról szóló tájékoztatást tartalmaz ami összesen 7 mondat.

Az Adómegállapítás láttán már most nagy számban fordulnak a könyvelőkhöz az érintettek magyarázatért.

A közlemény lényege hogy 2020-tól a magánszemélyek úgy tehetnek adóelőlegükről nyilatkozatot a NAV felé hogy azt az adóhatóság postásként továbbítja a cég számára.

Az adóelőleg-nyilatkozatok közlési módszer ismét a vállalkozások számára okoz többlet-adminisztrációt tovább növelve a cégkapus tárhelyek forgalmát különösen a könyvelők üzeneteinek száma fog jelentősen megemelkedni.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete továbbra is helyteleníti hogy az adóhatóság közpénzeket fordít arra hogy a könyvelők számára amúgy jól ismert tevékenységéről cégkapus üzenet-halmokat készíttessen és azokkal elárassza a hivatalos közlésre szolgáló tárhelyeket.

Kérjük a munkáltatókat ügyvezetőket egyéni vállalkozókat hogy ne hívják telefonon a könyvelőiket a gyors magyarázat érdekében! Számításaink szerint egy-egy ilyen kéretlen levélkampány során az üzenetek letöltése és azok elmagyarázása nemzetgazdasági szinten 8000 felesleges munkaórát okoz a könyvelőknek.

Bízunk benne hogy az új évben nem érkeznek hasonló levélszemetek az adóhatóságtól.

2019-12-31 18:56:00

Újabb Ingyenes lehetőség Tagjainknak Ingyenes céginformáció

Kedves Tagunk!

Biztosan sokakkal előfordult hogy rövid idő elteltével döbbent rá arra hogy ennek a cégnek a könyvelését nem kellet volna elvállalnia és ilyenkor nem várt kockázatok és nehézségek már nem voltak arányban a vállalt díjjal.
Előfordulhat az is hogy az ügyfél új irodába költözik és csak miután ez megtörtént akkor jön rá hogy ez az irodaház vagy irodahelyiség nagyon sok nem várt további (bérbeadó személyéhez köthető) problémát jelent vagy új irodát kell ez miatt keresni az összes átjelentkezés és költözési költséget is vállalva.
Egyesületünk szeretne tagjaink részére ebben segítséget nyújtani és minden tagunknak hozzáférési lehetőséget biztosítunk a Credit Online (www.creditonline.hu)  céginformációs oldalhoz.

Ez a felület:

 • Egyike a 3 saját adatbázissal rendelkező hazai céginformációs független szolgáltatónak.
 • Adatbázisuk napi szinten több alkalommal frissül a hivatalos forrásokból hogy mindig a lehető leggyorsabban tájékoztatást nyújtson a vállalkozásokat érintő változásokról.
 • Hosszas böngészés helyett a Credit Online azonnal mutatja egy cég kockázatát.
 • Jól láthatóan mutatják ha kockázatot jelent egy vállalkozás székhelye.
 • Egy rendszeren belül egy hozzáféréssel érheti el a marketing a hazai- és nemzetközi céginformációkat valamint a monitoringot.

Vagyis a biztosított felület használatával rengeteg idő takarítható meg amit egy ismeretlen cég hátterének felderítésére fordítanánk.
Minden tagunk részére elérhető a felület a http://www.mkoe.hu/tagok felületünkön bejelentkezés után a tagoknak menüpont alatt található regisztrációs lap kitöltése után.

A felületen ingyenesen elérhető:

 • Gyorskereső
 • IM megrendelés (eseti)
 • Cégriport – Cégkivonat és Cégmásolat
 • Csoportos adószám mutatás
 • Beszámolók – Excel letöltési lehetőséggel
 • Pénzügyi adatok – Excel letöltési lehetőséggel
 • Negatív információ – évekre visszamenőlegesen már lezárult eljárások feltüntetésével is
 • Cégvezetéstől eltiltott személyek
 • Szabad tartalommal összeállítható riportok letöltési lehetőség

A szolgáltató havi 10 db. cég megtekintését és letöltését biztosítja a tagunk részére

Cégriport:
A cégriport modul tartalmazza a tárolt cégkivonatok illetve cégmásolatok elérését a lehető legátláthatóbb formában letöltési lehetőséget magában foglalva.

Beszámolók:
A beszámolók modul lehetővé teszi 10 évre visszamenőlegesen a tárolt beszámolók hozzáférhetőségét online formátumban Excel letöltési lehetőséggel.

Pénzügyi adatok:
A pénzügyi adatok modul lehetővé teszi 5 évre visszamenőlegesen hogy a beszámolók főbb sorait elérhessék online formátumban Excel letöltési lehetőséggel.

Negatív információk:
A cégek bejegyzésétől számítva visszamenőlegesen is negatív információk elérhetősége. Csődeljárás végelszámolási eljárás kényszertörlési eljárás büntetőjogi intézkedés vagyonrendezési eljárás adóvégrehajtás GVH eljárás munkaügyi elmarasztalások megszűnés elhatározása biztosítási intézkedés felszámolási eljárás törlési eljárás végrehajtási eljárás vagyoni részesedés lefoglalása szankciós jelleggel törölt adószám adósságrendezési eljárás feketén foglalkoztatók fogyasztóvédelmi elmarasztalások áfa bevallást elmulasztók működés felfüggesztése.

További előnyök az alábbi dokumentumban találhatóak:Letölthető tájékoztató

Reméljük sikerült felkelteni érdeklődésedet és kipróbálod ezt az új ingyenesen a tagjaink részére nyújtott szolgáltatást!

Üdvözlettel:
MKOE elnöksége

2019-12-20 09:22:00

Előadás ajánló ingyenes Menedzser Praxis elöadás
Tisztelt Érdeklődő!

Ajánljuk figyelmébe az alábbi Menedzser Praxis által szervezett előadást:

KÖZÉRTHETŐEN A 2020-AS ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL
FÓKUSZBAN AZ ÚJ ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

2020. január 16. 09:00-16:00 

Tudni szeretné hogy
mely Áfa mentes ügyletek tekintetében lesz számlaadási kötelezettség?
Mi tartozik majd a társadalombiztosítási járulékba?
Milyen változásokra számíthatunk az adóeljárásban?
Minden számlát látni fog a NAV?
Mely adózók kerülnek be az online számla jelentésre kötelezettek körébe?
Milyen egyéni járulékok kerülnek összevonásra?
Hogyan változik a visszterhes vagyonátruházási illeték?

Szerveztünk Önnek egy DÍJMENTES szakmai napot ahol a fenti kérdések mindegyikére megkapja a választ közérthetően paragrafusok szó szerinti ismertetése nélkül. Kizárólag a gyakorlatra fókuszálunk és arra hogy a 15 adótörvényt 110 ponton változtató adókörnyezetben is sikeresen helytálljon! 

Szakértőink:

Czöndör Szabolcs főosztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal
dr. Orbán Ildikó főosztályvezető NAV Dél-budapesti Adóigazgatósága
dr. Gróf Gabriella jogász igazságügyi adó- és könyvszakértő
dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő közgazdasági szakokleveles jogász egészségügyi menedzser

JELENTKEZZEN MOST DÍJMENTESEN KONFERENCIÁNKRA!

Köszönettel:
Káté Krisztina
ügyfélkapcsolati és képzési üzletág igazgató

© 2019 Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Oktatási és Képzési Csoport

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: +36 1 880-7600
Fax: +36 1 880-7699
E-mail: infomprx.hu

Fenntartjuk a jogot hogy nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad vagy későbbi időpontban kerül megrendezésre. A résztvevő anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

2019-12-10 10:29:00

2 Kreditpont tagjainknak Szakmai szervezeti tagságért járó 2 kreditpont igénylés

Kedves MKOE Tagok!


Aki szeretné igénybe venni a szervezeti tagságért járó 2 kreditpontot az kérjük küldjön be egy adategyeztető lapot.

Igénylés menete: 

Egy böngészőben meg kell nyitni a www.mkoe.hu/tagok oldalunkat.

A bejelentkezés után középen a harmadik menüpont az adategyeztetés erre kattintva kiválasztható az a cég amelyikhez igényelni szeretnéd.

A megjelenő oldalon kék háttérrel vannak kiemelve azok az adatok amiket kötelező ehhez kitölteni majd alul a módosítások küldése gombra kell kattintani.

Amennyiben más egyéb adatodban változás van a felette lévő adatlapon töltsd ki a változásokat.

Tudnivalók a szervezeti kreditpont igényléssel kapcsolatban:

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során szakmai szervezet tagjaként (a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek) jogosult a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon képzéseken szakmai rendezvényeken részt venni.

 

Kérdés lehet azonban hogy ki számít valamely szakmai szervezet tagjának. Ehhez az adott szervezetnek először szakmai szervezetté való minősítését kell kérnie a miniszternél. A már minősített szakmai szervezetnél tag az a természetes személy aki a továbbképzési évben több mint 3 hónapon át és a továbbképzési év utolsó napján is tagja a szakmai szervezetnek a szervezet saját szabályainak megfelelően.

A fentieken túl a szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes személy is akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan és a továbbképzési év utolsó napján is tagja a szakmai szervezetnek feltéve hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon képzéseken szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.

A szakmai szervezet a tagságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére és ha ehhez a könyvviteli szolgáltatást végző hozzájárul a továbbképzési évet követő január 31-ig a nevét anyja nevét születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a szakmai szervezeti tagság után járó kreditpontok jóváírása érdekében.

 

2019-12-06 15:41:00

Ingyenes szakmai előadás Szekszárdon 2019 december 03

Kedves MKOE Tag!

Szekszárdon 2019. december 3.-án tartottunk ingyenes előadást!

 Az előadás témája:

ADÓZÁS / ADÓVÁLTOZÁSOK 2019

A 2019. évet meghatározó adótörvények és a nyáron jóváhagyott  jogszabályi változások komplex módon történő rendszerezése közérthető magyarázata (Adóeljárási szabályok SZJATAO KATA KIVA EVA SZOCHO ÁFA Helyi adók)

Rövid előzetes a 2020-as módosításokról

Előadó: Hataláné Csáki Katalin könyvvizsgáló adószakértő

A rendezvény időpontja: 2019.12.03. szerda 10:00 – 13:00 óráig

Helyszín:  Tolnaház Kft. 2. emelet 201. szoba

(7100. Szekszárd Arany János u. 23-25. a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében)

Kedvcsinálónak:

Az előadó és az előadás is gyakorlatilag megegyezik majd a november 6.-i pécsi rendezvényünkkel kiegészítve természetesen az időközben esetleg nyilvánosságra kerülő 2020-as változásokkal.

Pécsett minden résztvevőt ÉRTÉKELŐ LAP kitöltésére kértünk. Ezen a legfontosabb kérdés az volt hogy”MEGÉRTE-E LJÖNNI?”.  Erre 1-5-ös skálán kivétel nélkül 5-ös osztályzatot kaptunk amire talán joggal lehetünk büszkék.

Emellett 2 másik pontozásra is mód volt az egyik a TÉMAVÁLASZTÁS a másik az ELŐADÁS. Itt is hasonló véleményeket kaptunk egyedül a TÁMAVÁLASZTÁS-nál„csúszott be” egy négyes.

Páran szöveges értékeléssel is megtiszteltek minket ezek (természetesen szó szerinti idézetben):

 • ·        „Nagyon szimpatikus volt az előadó hölgy pontos – érthető volt minden téma a tapasztalatai alapján elmesélt kiegészítő történetek kifejezetten jók voltak.”
 • ·        „A RENDEZVÉNY NAGYON HASZNOS ÉS INFORMATÍV VOLT”
 • ·        „Színvonalas rugalmas jó hangulatú”
 • ·        „TÖKÉLETES”
 • ·        „Részletes érthető előadás példákkal”
 • ·        „Hasznos volt hogy nem csak a törvény szövegét hallottam. Megerősített abban hogy jól értelmezem az újdonságokat.”
 • ·        „Érdekes volt releváns lényeges információkról volt szó.”

Reméljük hogy sikerült kedvet csinálnunk és találkozunk december 3.-án Szekszárdon!

 

MKOE elnöksége

2019-11-14 10:59:00

Petíció A kisadózás szabályainak megváltoztatása ellen
Petíció indult a kisadózás szabályainak megváltoztatása ellen! Kérünk minden érintettet katást és katásoktól számlát befogadót valamint a hozzátartozóikat hogy írják alá a petíciót! Az aláírások számából világossá válhat hogy az emberek szerint szabad-e hirtelen megszigorítani a katázást.

A petíció ide kattintva írható alá.
2019-11-10 17:11:00

Az MKOE feltárta a katázási változásokat célzó javaslatokat A Pénzügyminisztérium munkaanyagát elemeztük
A Pénzügyminisztérium valótlan híreknek állította be az osztályvezetője által készített javaslatokat. Közleményükben azt írják hogy a a kormány nem tervezi a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) drágítását. Azt is írják hogy A valóság ezzel szemben az hogy az ágazati szereplők és ellenőrzési tapasztalatok a katát érintő visszaélésekre hívták fel a kormány figyelmét ezért az adóhivatal a tisztességes vállalkozók védelme érdekében fokozottabb ellenőrzésbe kezd.

A Pénzügyminisztérium szerint tehát nem lesz jogszabály-módosítás csak fokozottabb ellenőrzés. A kisadózó vállalkozások fokozottabb ellenőrzése nem egyeztethető össze a NAV által 2019 február végén közzétett ellenőrzési tervvel. A kormányinfón elhangzottak szerint Gulyás Gergely miniszter úr viszont teljesen másról beszélt.

Az állítólagos visszaélések okán a 40_7-os adóztatás durva kiterjesztéséről és a munkaviszonnyá való átminősítés elképesztő kiszélesítéséről szólhat akár pontosan úgy ahogy a Pénzügyminisztérium osztályvezetője által jegyzett tervezetben is szerepelt. A javaslatot tehát korántsem vetették el csupán nem született még róla döntés!

Gulyás Gergely miniszter úr szavaiból az is kiderült hogy olyan adózásban gondolkodnak amely nem jelent aránytalan többletterhet hanem követi a bevételi határ emelésével megnyíló jobb lehetőségeket.

Az eddigiek szerint tehát elképzelhető valamilyen jogszabálymódosítás amire a kormány várja a Pénzügyminisztérium (újabb) javaslatait. A korrekciók iránya a következőképpen összegezhető tömören:

- lenne keretnövelés
- kerettel együtt a havi KATA is arányosan nőne
- 2 helyett 4 feltétel teljesítése jöhet szóba
- a volt munkavállalók 40_7 mellett katázhatnának
- az egy irányba számlázók is 40_7 mellett katázhatnának
- 2021-től mindenkinek csak 1 katázása lehetne

A lehetséges javaslatokról bővebben:

A munkaviszonnyá való átminősítés 7 feltételéből az eddig 2 teljesítése nem lenne elég: 2021-től legalább négyet kellene teljesíteni!

Ha a katás a minimálbér két és félszeresét meghaladóan számláz egy ügyfélnek és az az ügyfél a bevételeinek több mint felét adja akkor 2020 február 1-től az ilyen bevételre a katás 40 százalék adót fizetne.

Összeghatártól függetlenül - szintén 2020 február 1-től - 40 százalék lenne a minimálbér felett az adó ha a katás a munkáltatójának számlázna be ahol a bevétel megszerzésének évében vagy azt megelőző két évben a munkaviszonyban áll vagy állt. Ezt az adót a számlát kifizető vonná le és utalná el a NAV felé.

A többes katázás 2021.01.01-vel megszűnne aki nem választja ki hogy melyik katázását folytatná annak mindegyik katázását törölné az adóhatóság.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete jelentős visszalépésként értékeli hogy a Pénzügyminisztériumnál egyáltalán elkészülhetett egy ilyen munkaanyag akkor is ha aról a kormány még nem döntött. A tisztuló fehéredő magyar gazdasági élettel szembeni merényletként lehet értékelni a jogszabálymódosítási szándékot amelyet a Pénzügyminisztérium Személyi Jövedelemadó és Járulékszabályozási Osztályának osztályvezetője jegyez ami a Versenyképesebb Magyarországért program részeként kerülhetne - átdolgozott formában - ismét a Kormány elé.

2012. december 3-án Balog Ádám adóügyekért felelős helyettes államtitkár azt mondta hogy 500 ezer katás és kivás vállalkozás lehet 2014-re. Miután az adóhatóság és a helyettes államtitkár távozása után a minisztérium valamint az okmányirodák sokat tettek a katázási tévhitek suttogó propaganda útján való terjesztése érdekében így nemhogy 2014-re de 2019-re sem sikerült a célszámot elérni. Jelenleg a KIVA alanyok 40 ezres tábort tesznek ki míg 320 ezer katázásról lehet tudni.

Izer Norbert 2019 január 4-én még éltette mindkét adónemet és a katások 2016 végi 175 ezres számáról a 2019 január elejei 311 ezerre való növekedést eredményként mutatta be.

Gulyás Gergely miniszter úr felvetette hogy a szakmák képviselőivel egyeztetne. Ezúton is jelezzük hogy készen állunk az egyeztetésekre.

Sajnálatos hogy az Adótanácsadók Egyesülete eközben nyilvánosan elhatárolódott.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesületénél kifejezett cél hogy a tagjainak érdekei és az adózási adminisztráció valódi (!) csökkentése terén érdemi egyeztetés folyjon a kormányzati szereplők és a jogalkalmazók valamint az érdekvédelmi szervezetek között.

Az MKOE tagjai elvárják hogy az elnökségük ne csak széttárja a kezét amikor egy káros javaslat a kormány elé kerül és ne nézzék tétlenül hogy abból elfogadott törvénymódosítás legyen. Helyette aktív szerepelést és érdemi felszólamlást szeretnének látni - ha szükséges - akkor nyilvánosan is.

A kisadózást érintő javaslatok nyilvánosságra hozatalát természetesen megelőzték volna a szakmai egyeztetések ha a Pénzügyminisztérium válaszolt volna a nagy számú megkeresésre amit az elmúlt években küldtem és azokra a telefonhívásokra amikre szerdán reggel került sor. A javaslatról azonban a kormány még arról sem nyilatkozott amikor már azt megtárgyalták! Kizárólag kérdésekre voltak hajlandóak elmondani hogy mit gondolnak erről az adónemről és konkrétumok nélkül fogalmaztak meg változtatási szándékot. Az Adótanácsadók Egyesülete szerint az ilyen adópoltika rendben van nincs szükség felszólamlásra sőt aki azt megteszi az maga a probléma.

Ismételt felhívom a figyelmet hogy Gulyás Gergely miniszter úr szavai szerint van törvénymódosítási szándék a Pénzügyminisztérium utólagos nyilatkozata pedig ennek ellentmond!

Így szó sincs álhírről sőt inkább az feltételezhető hogy a Pénzügyminisztérium éppen azért közölte hogy csupán fokozni fogják az ellenőrzéseket hogy ezzel átmenetileg megnyugtassa a közvéleményt és elérhesse hogy például az Adótanácsadók Egyesületénél is azt hihessék hogy nem lesz törvénymódosítás.

Ha nem lesz törvénymódosítás akkor az MKOE tagsága elmondhatja hogy az elnöksége mindent megtett az ügy érdekében.

2019-11-08 00:29:00

MERÉNYLET KÉSZÜL A KATÁSOK ELLEN! KATA? Gameover


MERÉNYLET KÉSZÜL A KATÁSOK ELLEN!

A Pénzügyminisztérium a kisadózás jelentős megszigorítását és megdrágítását tervezi!

Bár a KATA 50 ezer forintos összege nem emelkedne a munkaviszonnyá való átminősítés 7 feltételéből az eddig 2 teljesítése nem lenne elég: 2021-től legalább négyet kellene teljesíteni!

Ha a katás a minimálbér két és félszeresét meghaladóan számláz egy ügyfélnek és az az ügyfél a bevételeinek több mint felét adja akkor 2020 február 1-től az ilyen bevételre a katás 40 százalék adót fizetne.

Összeghatártól függetlenül - szintén 2020 február 1-től - 40 százalék lenne a minimálbér felett az adó ha a katás a munkáltatójának számlázna be ahol a bevétel megszerzésének évében vagy azt megelőző két évben a munkaviszonyban áll vagy állt. Ezt az adót a számlát kifizető vonná le és utalná el a NAV felé.

A többes katázás 2021.01.01-vel megszűnne aki nem választja ki hogy melyik katázását folytatná annak mindegyik katázását törölné az adóhatóság.
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete jelentős visszalépésként értékeli hogy a Pénzügyminisztériumnál egyáltalán elkészülhetett egy ilyen munkaanyag akkor is ha azt még a kormány nem bírálta el.

A tisztuló fehéredő magyar gazdasági élettel szembeni merényletként lehet értékelni a jogszabálymódosítási szándékot amelyet a Pénzügyminisztérium Személyi Jövedelemadó és Járulékszabályozási Osztályának osztályvezetője jegyez ami a Versenyképesebb Magyarországért program részeként kerülhetne a Kormány elé.
2012. december 3-án Balog Ádám adóügyekért felelős helyettes államtitkár azt mondta hogy 500 ezer katás és kivás vállalkozás lehet 2014-re. Miután az adóhatóság és a helyettes államtitkár távozása után a minisztérium valamint az okmányirodák sokat tettek a katázási tévhitek suttogó propaganda útján való terjesztése érdekében így nemhogy 2014-re de 2019-re sem sikerült a célszámot elérni. Jelenleg a KIVA alanyok 40 ezres tábort tesznek ki míg 320 ezer katázásról lehet tudni.

Izer Norbert 2019 január 4-én még éltette mindkét adónemet és a katások 2016 végi 175 ezres számáról a 2019 január elejei 311 ezerre való növekedést eredményként mutatta be.

Ruszin Zsolt
MKOE alelnök

https://adozona.hu/…/Balog__Adam__KATArol__es__KIVArol_014tol__…
https://www.portfolio.hu/…/hamarosan-megduplazodhat-a-katas…

2019-11-07 14:33:00

Újabb MKOE szakmai előadásnap Ingyenes elöadás 2019.11.21

Kedves Könyvelő Kolléga!

Az év vége közeledtével sokakat érdekelhetnek a 2020. január elsején hatályba lépő változások és az év közben bevezetett jogszabályok valamint hogy hogyan kell hatékony munkaköri leírást készíteni.


Előadók:

 • Dr. Kovács Ferenc adószakértő: Az adóeljárási jogszabályok változásai 2019. évben (2019. évközi és 2020. január 1-jei hatályba lépéssel)
 • Baksai Zoltán munkajogi szakokleveles tanácsadó személyügyi szakértő adatvédelmi tisztviselő: Hogyan segíthetjük (jól) a könyvelt vállalkozásokat abban hogy hasznos munkaköri leírásokat készítsenek?

Helyszín: Lurdy Ház konferenciaközpont (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Időpont:  2019. november 21.  10:00-13:00 (7-es terem) volt

A részvétel tagjaink számára ingyenes de regisztrációhoz kötött volt!

 

Az előadások részletes tematikája: 
Dr. Kovács Ferenc adószakértő: Az adóeljárási jogszabályok változásai 2019. évben
(2019. évközi és 2020. január 1-jei hatályba lépéssel)

 • 2019. évi XXVI. törvény
 • 2019. évi LXVI. törvény
 • 2019. évi LXXII. törvény
 • 2019. évi LXXIII. törvény

1. Adózás rendjéről szóló törvény módosításai

 • Adófizetési biztosíték pontosítása
 • Automata berendezések bejelentése
 • Változások a SZOCHÓ EVA szabályai miatt
 • Bizonylat megőrzés meghosszabbodása
 • NAV Adatszolgáltatások
 • EKAER bejelentések módosulása
 • Csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos módosítások
 • Hatósági bizonyítvány szabályai
 • Elévülés változásai
 • Szankciók (bírságok – pl. EKAER intézkedések)
 • Elektronikus kereset kimutatás 2020-tól

2. Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai

 • Hirdetményi közlés
 • Egyéni vállalkozó által alapított Kft. jogutódlási kérdései

 

3. Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai

 • Fogalmak változása
 • Törvényszéki végrehajtók
 • Megkeresésre történő végrehajtás
 • Adók módjára behajtandó köztartozások változásai

 

4. Konzultáció


Baksai Zoltán munkajogi szakokleveles tanácsadó személyügyi szakértő adatvédelmi tisztviselő: Hogyan segíthetjük (jól) a könyvelt vállalkozásokat abban hogy hasznos munkaköri leírásokat készítsenek?

A KÖNYV-VITEL-ben az MKOE hivatalos lapjának 2019/05. havi számában már megjelent egy rövid írás Baksai Zoltán: A munkaköri leírás című könyve kapcsán. A mostani előadásban a szerző szórakoztató módon mutatja be a fontosabb munkajogi szervezeti HR-t érintő összefüggéseket és arra is példát mutat hogy megfelelő ismeret birtokában a munkaköri leírás készítése a hatékonyság növelésének egyik olcsó eszköze lehet.

Ahogy a szerző mondja: Ha már kell csináljuk jól! 

 

Köszönettel:
MKOE vezetőség

2019-11-06 12:51:00

Konferencia ajánló Nemzeti Adókonzultáció 2019 konferencia

Szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani az alábbi konferenciát:

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL:

A TUDATOS ADÓZÓK PARTNERE

 

Konzultáció a NAV új ellenőrzési szemléletéről a jogkövetést ösztönző megoldásokról a vállalatcsoportok kihívásairól a társaságiadó-alanyiságról. A plenáris és szekcióüléseken a NAV szakértői mellett a Pénzügyminisztérium a vállalkozói szféra és az adótanácsadói szektor vezető szakemberei vesznek részt.

A konferencia fővédnöke dr. Sors László
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.

 

A konferencia célja hogy átfogó képet adjon a magyar adópolitikáról az adóhivatali jogkövetést ösztönző megoldásokról a társaságokat érintő új szabályokról és egyben visszacsatolási lehetőséget biztosítson a társaságokat szakértőket képviselő szervezetek számára.

A konferencia hagyományainak megfelelően nemcsak előadások hanem izgalmas kerekasztal-beszélgetések tárják fel az egyes témakörökhöz kapcsolódó folyamatokat ismereteket egyúttal kiváló lehetőség kínálkozik vélemények észrevételek javaslatok megvitatására is.

Az idei Nemzeti Adókonzultáció szakmai tartalma az aktuális adóstratégiai kérdések mellett az adózói jogkövető magatartást segítő támogató megoldásokat a jogkövetés-ösztönzés újszerű módszereit és tapasztalatait helyezi középpontba.

A konferencián Varga Mihály pénzügyminiszter nyitóelőadása után a Pénzügyminisztérium adóügyi szakterületének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői és szakértői valamint a vállalkozói tanácsadói szektor szakemberei fejtik ki véleményüket osztják meg tapasztalataikat a hallgatósággal az előadások és kerekasztal-beszélgetések során. A konferencia résztvevői már az előadások és beszélgetések közben is kérdezhetik a szakembereket előadókat.

A konferencia időpontja 2019. november 29. (péntek) helyszíne: Danubius Hotel Helia (Budapest).

A korábbi évek magas résztvevői létszáma bizonyítja hogy a rendezvény iránt a gazdasági élet szereplői és a szakmai szervezetek nagy érdeklődést mutatnak reményeink szerint így lesz ez idén is.

 

 Várnak minden érdeklődőt ügyfeleinket szakmai partnereinket a rendezvényre melyre november 25-ig regisztrálhatnak:
https://konferenciak.ezconf.eu/nav-uegyfelek-szamara-konzultacios-lehetoseggel-szervezett-konferencia/jelentkezes-17

Program
A konferencia fővédnöke dr. Sors László
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.

Házigazda: dr. Kis Péter András a NAV szóvivője

PROGRAM
10 órától 13 óráig előadások és kerekasztal-beszélgetés
Előadók:                     Dr. Sors László a NAV vezetője
Varga Mihály pénzügyminiszter
Dr. Vankó László a NAV bűnügyi főigazgatója

Tudatos adózók segítő hivatal kerekasztal-beszélgetés
Moderátor:                Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár
Vitaindító előadás:    Izer Norbert államtitkár PM

14 órától 17 óráig szekcióülések előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel
1. szekció: Vállalatcsoportok adózása
Szekcióvezető:          Sinkáné dr. Csendes Ágnes a NAV adóügyi szakfőigazgatója

 • Hazai és nemzetközi vállalatcsoportok adózási kihívásai
 • A csoportos társaságiadó-alanyiság

A csoportos társaságiadó-alany létrejötte a tagok illetve a csoport által fizetendő adóelőleg tao-felajánlás transzferár tao-kedvezmények adóoptimalizálás agresszív adótervezés BEPS akciótervek hazai megvalósítása.

2. szekció: A jogkövetés ösztönzése
Szekcióvezető:          Czinege Attila a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója
•   A jogkövetést erősítő megoldások a NAV ellenőrzései során
A motiváló levelek szerepe az Online Számla rendszer adózói lekérdezéseinek lehetőségei az online pénztárgépek naplófájl-lekérdezése
•   A NAV ellenőrzési szemléletváltása és az informatikai fejlesztések hatása a tanácsadói tevékenységre
•   A jogkövetés-ösztönzés újszerű módszerei és tapasztalatai

 

A szekcióülések előadóival és a kerekasztal-beszélgetések résztvevőivel kiegészített részletes program később kerül nyilvánosságra.

Regisztráció:
Az online regisztráció a „Jelentkezés oldalon érhető el. A jelentkezési lap faxon is elküldhető a 06-1-794-5174-es számra. A regisztráció befogadása után díjbekérőt küldünk.
A konferencia helyszínén a részvételi díj készpénzes befizetésével lehet regisztrálni.
A részvételi díj egy fő számára: 13 100 forint + áfa
A konferencia részvételi díja tartalmazza a rendezvényen való részvételt a kávészünetek és az ebéd költségeit melyek adóját és járulékát a törvények és rendelkezések alapján a résztvevőnek kell megtérítenie. A részvételi díjban foglalt étkezés értéke 13 100 forint + 27_7 áfa.
A részvétel feltétele a konferencia díjának befizetése az esemény kezdetéig. A részvételi díj a konferencia előadásainak és kiegészítő programjainak látogatását is tartalmazza.
Lemondási feltételek:

A 2019. november 15. előtt érkezett lemondás esetén a befizetett részvételi díjat visszatérítjük. A 2019. november 15. után érkezett lemondás esetén a visszatérítés mértéke 50_7. A 2019. november 22. után érkezett lemondás esetén nem jár visszatérítés. Regisztrációval kapcsolatban felmerült kérdésével forduljon bizalommal munkatársainkhoz a 06-1-794-5174-es telefonszámon vagy a regisztracioadvalorem.hu email címen.
A konferencia szervezője:
A konferencia főszervezője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal melynek megbízásából az Ad Valorem Hungary Kft. (Ad Valorem) végzi a konferencia regisztrációját szervezését.
Ad Valorem Hungary Kft.
1135 Budapest Szent László utca 48-50 B épület földszint 1.
Adószám: 24191144-2-41

 

Helyszín
A rendezvény helyszíne: Danubius Hotel HELIA
Cím: 1133 Budapest Kárpát utca 62-64.

 

Megközelítés
Busz: 15 115 - Dráva utcai megálló
Troli: 75 - Dráva utcai megálló
Metró: M3 - Dózsa György úti megálló

2019-11-06 10:46:00

Felelősségbiztosítási statisztika MKOE csoportos felelösségbiztosításunk
Az MKOE felelősségbiztosítása 2006.09.01 óta áll a tagjaink rendelkezésére. A konstrukció sikerességét bizonyítja hogy 1200 taggal ez az ország legnagyobb könyvelői kockázatközössége. A biztosítás a cégkapu kezelésre is vonatkozik és már rendelkezik GDPR módozattal is. Az éves biztosítási alapdíj 29.000 Ft.

Az MKOE elnöke elemzést készített az elmúlt évek kárfizetési eloszlásáról 2012-2019 közti időszakra. Az adatokból megállapítható hogy több mint 500 alkalommal fordultak a könyvelők a biztosítóhoz amely átlagban 130 ezer forint körül térített az összes kifizetés meghaladta a 66 millió forintot. A részletes statisztikát az MKOE tagok facebook csoportjában közzétettük.


Az MKOE továbbra is elkötelezett a felelősségbiztosítás minden regisztrált mérlegképes könyvelő esetén való kötelezővé tétele iránt ezért jogszabály-módosítási javaslat készül a Pénzügyminisztérium számára.

A biztosításról bővebben itt lehet tájékozódni: http://www.mkoe.hu/felelosegbizt.php
2019-10-21 11:34:00

Az MKOE tiltakozik a NAV téves tájékoztatása miatt Kft nem választhatja a kisadózást!
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete TILTAKOZIK az evás korlátolt felelősségű társaságok félretájékoztatása ellen!

A kisadózást Kft. ugyanis nem választhatja az erről szóló iktatószámos tájékoztatásokat AZONNAL le kell állítani mert a könyvelők nem tudják vállalni a NAV téves közlésének kimagyarázását.

Kata
2019-09-27 14:53:00

Programajánló Debrecen Startup hét Szerpember 23-27

CÉLJA

A Startup Hét Debrecen célja felfedezhetővé tenni a cívis városi és régiós innovatív vállalkozókat összekötni a helyi ökoszisztéma szereplőit (egyetem önkormányzat nagyvállalatok kis- és középvállalatok startupok befektetők) ezzel növelve a debreceni vállalkozói közösség versenyképességét.

KÜLDETÉSE

Egy programsorozat amely évente egyszer egy hétre Debrecenbe hozza a Szilícium-völgyet megjelenést biztosítva a helyi startupoknak és innovatív vállalkozásoknak. A Startup Hét Debrecen segíti a Debrecenbe történő hazavándorlást az ún. &bdquoreverse brain-drain&rdquo által hazacsábítsa a külföldre költözött fiatalokat megmutatva nekik hogy élhető vállalkozóbarát és szerethető a városunk.

ELŐADÁSOK TÖBB TÉMÁBAN

Minden ami egy sikeres startup életéből nem hiányozhat

0. NAP HÉTFŐ - Szeptember 23.

Startup Hét Debrecen - Warm up

Sajtótájékoztató polgármester úrral

18.30-18:35 – Startup Slam Poetry Somogyi Tiborral

18:35-19:00 – Szólj bele te is! Vitaest a helyi startup ökoszisztéma múltjáról jelenéről jövőjéről Katonáné Kovács Judittal Kiss Ákossal és Rab Mátéval

19:00- Networking

1. NAP KEDD - Szeptember 24.

Az oktatás napja

16:30-16:45: Megnyitó

16:45-17:00: Open mic: bemutatkozási lehetőség középiskolás ötletgazdák számára (zsűriznek a kerekasztal-tagjai)

Jelentkezéseket az alábbi felületen várjuk: https://www.startupcampus.hu/startup-het-debrecen-jelentkezesek

17:00-17:45: Kerekasztal-beszélgetés a középiskolások és az egyetemisták vállalkozóvá válásának lehetőségeiről modern oktatási programokról jó gyakorlatokról

Kerekasztal résztvevői:
– Kölkedi Krisztián magyar startup ökoszisztémáért felelős elnöki megbízott Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innoáviós Hivatal
– Buri Zsolt műszaki oktatási kapcsolatokért felelős programmenedzser National Instruments
– Dr. Bene Tamás központvezető Kutatáshasznosítási és Technológiatranszferközpont Debreceni Egyetem
– Rácz Gréta ügyvezető Green Drops Farm Kft.
– Menyhárt József egyetemi nagykövet Hiventures Unitrons

17:45 – : Networking

2. NAP SZERDA - Szeptember 25.

A KKV-k napja

A kis- és középvállalkozásokat támogató programok: innováció növekedés digitalizálás generációváltás nemzetközi piacralépés
A jelentkezéseket szeptember 22. éjfélig várjuk azon kkv-k részéről amelyek változást fejlesztést terveznek cégükben és személyesen egyeztetnének az előadókkal:
https://www.startupcampus.hu/startup-het-debrecen-jelentkezesek
A nap védnöke: EDC Debrecen
17:00-17:05: Nyitóbeszéd (Herdon István alapító XANGA Investment & Development Group)
17:05-17:15: Felvezető előadás (Harsányi Zsolt vállalkozásfejlesztési csoportvezető EDC Debrecen)
17:15-18:00 Előadások a kkv-k támogatását célzó programokról (A programokról bővebben a fenti jelentkezési linken olvashat.)
– Paulovits Márton – igazgató Kibocsátói Akvizíciós Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde
– Török József üzletfejlesztési és startup igazgató Széchenyi Tőkealap-Kezelő Zrt.
– Dr. Billo Kármen főosztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Innovációs és Technológiai Minisztérium
– Katona Bencevezérigazgató és Mikesy Álmos vezérigazgató-helyettes Hiventures Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.
18:00- Szervezett networking

3. NAP CSÜTÖRTÖK - Szeptember 26.

A befektetések napja

Pitchek és zártkörű befektető-ötletgazda találkozó
A régió ötletgazdái startupperei az alábbi linken jelentkezhetnek szeptember 19. éjfélig:
https://www.startupcampus.hu/startup-het-debrecen-jelentkezesek
17:15-17:30: A nap megnyitója
17:30-18:00: Kerekasztal-beszélgetés befektetésekről különböző szemszögekből:
Dr. Ming Barbara jogi bizottság tagja HVCA valamint partner és bizottsági tag Impact Ventures)
Halász Ádám befektetési menedzser (Magvető befektetési program) Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Zajdó Csaba ügyvezető Innonic Startup Studio
18:00- Networking

DAY 4. FRIDAY - 27.09.2019.

International Day

16:30-17:00 Networking
17:00-18:00: Olivia Exton and Gergő Gulyás (Startup Campus London): Interactive presentation about international expansion to the UK market
18:00-18:30: Johnny Issaq M.D. (CEO VisitMe): How to build a successful startup in Hungary as foreign student?
18:30-18:45: Break
18:45-19:30: Round table discussion about the role of Debrecen and the region about the challenges and possibilities in Hungary Slovakia and Romania
Participants of the round table discussion:
– Tamás Iván founder Association of Hungarian Young Entreprenuers in Slovakia
– Sarolta Borzási co-founder Rubik Incubator Cluj-Napoca Romania
– delegation of HEPA Hungarian Export Promotion Agency
19:30 – celebrating the fifth birthday of Startup Week Debrecen with cake and concert.
2019-09-24 16:14:00

SALDO kreditpontos előadások MKOE tagjaink számára

Kedves MKOE Tagunk!

Egyesületünk a SALDO e-learning felületén az MKOE tagok számára újabb ingyenes kreditpontszerzést biztosít a tartozásmentes tagoknak - több témában.

Választható témák és a megszerezhető kreditpontok:

1.  A készpénzeszközök számviteli elszámolási szabályai a készpénzkezelési szabályok a gyakorlatban 2019.Tárgyi eszköz


Szerezhető kreditpontok

 

Adótanácsadó: 2 pont

Adószakértő: 2 pont

Okleveles adószakértő: 2 pont

Könyvvizsgáló: 1 pont

Mérlegképes könyvelői: 3 pont2. Az Adóigazgatás szabályainak valamint az ÁFA változásai 2019.

 
Szerezhető kreditpontok

 

Adótanácsadó: 5 pont

Adószakértő: 5 pont

Okleveles adószakértő: 5 pont

Könyvvizsgáló: 1 pont

Mérlegképes könyvelői: 3 pont

3. Számviteli törvény 2018. évi XLI. törvény és a 2018. évi LXXXII. törvény szerinti módosításai

 

Szerezhető kreditpontok:

Adótanácsadó: 3 pont

Adószakértő: 3 pont

Okleveles adószakértő: 3 pont

Könyvvizsgáló: 1 pont

Mérlegképes könyvelői: 3 pont

4. Tb. fedezeti rendszerének és az SZJA KATA és EKHO változásai 2019.

 

Szerezhető kreditpontok

Adótanácsadó: 5 pont

Adószakértő: 5 pont

Okleveles adószakértő: 5 pont

Könyvvizsgáló: 1 pont

Mérlegképes könyvelői: 3 pont

5. IFRS 15 – vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek elszámolásai (e-learning)

Szerezhető kreditpontok

Adótanácsadó: 4 pont

Adószakértő: 4 pont

Okleveles adószakértő: 4 pont

Könyvvizsgáló: 2 pont

Mérlegképes könyvelői: 4 pont

6. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája - nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők

Szerezhető kreditpontok

Adótanácsadó: 4 pont

Adószakértő: 4 pont

Okleveles adószakértő: 4 pont

Mérlegképes könyvelői: 4 pontEgy jelentkezéssel csak egy előadás jelölhető.

Kódok alapján lehet majd hozzáférni és a témánként eltérő kreditpontot begyűjteni.

A jelentkezési lap kitöltéséhez kérjük előkészíteni
- az MKOE tagsági számot
- a képzésben résztvevő magánszemély regisztrációs számát (számait)
- a képzésben résztvevő magánszemély személyi adatait
a kreditpontok minisztériumi elszámolása érdekében.

A kreditpont az előadás meghallgatásával és a kérdések megválaszolásával szerezhető meg  2019. december 31.-ig.  

A jelentkezési lap itt érhető el: 
http://www.mkoe.hu/SALDOkredit2019.php

 

Későbbi időpontban újabb SALDO-s előadások is választhatóak lesznek.(amikor az együttműködő partnerünk a SALDO elérhetővé teszi)

  
Üdvözlettel 
MKOE Elnökség 

2019-09-19 10:10:00

Problémák lehetnek az iparűzési adóelőlegek befizetésével az önkormányzati adóhatóságok mellözhetik az értesítést a pontos összegröl
Problémák lehetnek az iparűzési adóelőlegek befizetésével miután az önkormányzati adóhatóságok mellőzik az értesítést a pontos összegről. A vállalkozások egy része nem fogja tudni hogy pontosan mennyit utaljon.A Pénzügyminisztérium előterjesztésére 2019.01.01-től a kormány rendelet útján megszüntette az adófolyószámlákról való értesítés az önkormányzati adóhatóságoknál (465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.§ (2)).

A NAV jól elérhető adófolyószámla-lekérdezést üzemeltet ezért ott már évek óta megy a kérdezd le módszer kiküldés tehát a cégek felé már egyáltalán nincs. Az önkormányzati adóhatóságoknál azonban még döcög a rendszer vagy az egyáltalán nem elérhető így náluk a kormány kérdezd le intézkedését elkapkodták.

Az önkormányzati hivatali portálhoz rémisztően bonyolult meghatalmazási rend van érvényben amit a meghatalmazás körüli önkormányzati ügyintézői tévedések is tarkítanak ilyen például az is hogy az ügyvezetőnek saját magát is meg kell hatalmaznia. Sajnos a törvény pedig csak 2020.01.01-től engedi a NAV-on keresztüli önkormányzati adóhatóság felé való meghatalmazást ami szintén nagy káoszt fog okozni 2020 elején.

Tavasszal még az önkormányzati adóhatóságok nem alkalmazták a kérdezd le módszert azonban most már számos jegyző döntött úgy hogy mellőzi az adatok kiküldését.

Az Államkincstár által üzemeltetett és EU forrásokból (is) létrehozott ASP Alkalmazásfejlesztő Központ úgy döntött hogy nem foglalkozik az adózói észrevételekkel azokat az önkormányzati adóhatóságok felé kell jelezni. Az így jelzett hibákat azonban ASP központ lassan javítja ki. A meghatalmazásokkal kapcsolatosan számtalan vitán vannak túl a könyvelők az elektronikusan aláírt dokumentum tollal való aláíratásán át a jogi személy tanúztatásán át egy sor jogszabálysértő kifogást kellett elhárítaniuk ha szerettek volna ügyfelük helyi adó egyenlegeihez hozzáférni. Nem tisztázott az sem hogy a cégkapu ügykezelője miért nem jogosult a lekérdezésre. A portál itt érhető el.

Debrecen adóosztályának vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint az ASP képes tömeges folyószámlaértesítő kiküldésére ami pusztán gombnyomásokat igényel (már nincs postázás). Ezt például Nyíradony először nem kívánta alkalmazni majd - a telefonhívásaim után - a jegyző mégis úgy döntött hogy adatokat tartalmazó egyenlegközlőket is ki fog küldeni. Egyébként az önkormányzati ügyintézők arra is panaszkodnak hogy a gyakran belassuló ASP miatt perceket kell várni egyetlen adófolyószámla kiküldésre.

Nyíradony adóügyintézői egyébként azt javasolják hogy a könyvelő az ügyfél login nevével és jelszavával lépjen be ami személyes adattal való visszaélésnek minősülne.

Természetesen a vállalkozásoknál ki lehet az adóhatóság nélkül is kalkulálni hogy mennyi lehet a 2019.09.16-án hétfőn utalandó összeg azonban ezt több tényező például a bevallás feldolgozása során az adóhatóság által történt javítás illetve a 2019.05.31-i elszámolás összege is befolyásolhatja.

Így 2019.09.16-án hétfőn nagyon sok cég vállalkozó nem fogja tudni hogy mennyit kell utalnia.

A témában 2019.09.12-én csütörtökön többször is kerestem a Pénzügyminisztérium illetékesét Kanyó Lóránt osztályvezetőt azonban nem volt elérhető az államtitkárság szerint később kell megpróbálni. Kanyó Lóránt által vezetett Önkormányzati Adók és illetékek osztály részéről évtizedes gyakorlat hogy nem válaszolnak az MKOE részéről küldött írásos megkeresésekre.

Ruszin Zsolt MKOE alelnök
2019-09-13 10:42:00

Ingyenes szakmai előadásunk volt 2019 okt. 29 Lurdy ház

Kedves Könyvelő Kolléga!


Megérkezett az ősz és ahogy megszokott elindulnak Egyesületünk ingyenes előadásai is.
Mivel az Egyesületünk egyik küldetése a tudásmegosztás és ebben mindig törekedtünk arra hogy a tagjainknak ne kelljen ezért külön fizetniük.


az alábbi előadásunk volt:
Témája: 2019. évi évközi adóváltozások kiemelten az Áfával kapcsolatos módosítások
Előadó: Szabó Gábor
a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály osztályvezetője
Helyszín: Lurdy Ház konferenciaközpont (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Időpont:  2019. október 29.  10:00-13:00 (7-es terem)
A részvétel tagjaink számára ingyenes de regisztrációhoz kötött volt.

Köszönettel:
MKOE vezetőség

2019-09-11 11:01:00

Őstermelői adózás Beszélgetés Ruszin Zsolttal
Őstermelői adózás

Beszélgetés Ruszin Zsolttal az MKOE alelnökével a témáról:

Az őstermelő földeladását durván megadóztatja a NAV

Az őstermelők mindig is kedvezményezettek voltak az adózás szempontjából a mezőgazdasági kistermelő jelenleg is 7 millió forint termékértékesítésig nem fizet adót és kompenzációs felárral növelten veszik át feldolgozásra a terményét. Így egyfajta hibaként értékelhető hogy az őstermelő földeladását durván megadóztatnák. Bár a gyakorlat egyértelmű kérdéses hogy a jogalkotó szándék valóban ez volt-e vagy azt eddig a Pénzügyminisztérium nem észlelte.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2. sz. melléklet I. 2. pontja kimondja hogy bevétel különösen a tevékenység keretében vagy azzal összefüggésben a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz - ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is - nem anyagi javak anyag félkész termék (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) értékesítésekor kapott ellenérték illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több) ha annak beszerzési előállítási költségét a magánszemély BÁRMELYIK ÉVBEN költségei között elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el azzal hogy ha az önálló tevékenységet folytató magánszemély olyan ingó vagyontárgyat ingatlant vagyoni értékű jogot idegenít el amelyet nem kizárólag üzemi célból használt akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében a XI. fejezetben foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia.

Az Szja tv. 3. sz. melléklet I. fejezet 20. pontja lehetővé teszi hogy amikor az őstermelő eladja a termőföldet akkor az értékesítéskor a nyilvántartásba vett beruházási költség egy összegben elszámolásra kerüljön. Így megvalósul a fenti kitétel miszerint bármelyik évben költségei között elszámolta a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beruházási költségét lévén a jogszabály nem utal a kizárólag az értékesítést megelőzően elszámolt költségek figyelembe vehetőségére.

Az adóhatóság véleménye – tehát egészen hihetetlen módon - a lehetséges költségelszámolást kötelezőnek tekinti és az értékesítés pillanatára helyezi majd éppen a költségelszámolás „tényével” indokolja hogy nem érvényes az ingatlanok értékesítésének általános szabálya sem miszerint 5 év után az eladásból származó jövedelem adómentes.

Az sem világos hogy miért lenne kötelező a költségként való elszámolás. Az értékcsökkenés és a kivezetés számviteli szabályai mellett a társasági adó-szabályok feltételes módban íródtak így az adózásban a kivezetéskor az adóalap csökkentése korántsem kötelező. Így rejtélyes hogy a lehetséges költségelszámolásból miért lesz kötelező költség.

Az adóhatóság régóta ezt a gyakorlatot folytatja és a válaszát ismételt rákérdezéskor is megerősítette. Vélhetően a földjüket eladó őstermelők akiket a NAV az értékesítésből származó nyereség leadózására kötelez teljesen másként látják az őstermelők kedvezményes adózási szabályait.

Ruszin Zsolt

A cikk letöltése
2019-08-02 14:10:00

Pályázati lehetőség Könyvelési feladat ellátására
Kedves Tagunk!

Figyelmetekbe ajánlunk egy pályázati lehetőséget könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátására.

További részleteket a www.mkoe.hu/tagok oldalunkon találsz.
2019-07-29 16:08:00

Előadás ajánló JVSZ szervezésében 2019. szeptember 10. 10.00-13.00
Kedves Tagjaink!

Szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani az alábbi konferenciát amit az MKOE tagjai a JVSZ-el kötött szakmai partnerség keretében JVSZ tagi kedvezménnyel(3500Ft+áfa kedvezmény) vehetnek igénybe.

A JVSZ őszi rendezvény sorozatát a szeptember 10-i Makro konferenciával kezdi.

A fenti eseményekről bővebben a weboldalon olvasható:
https://jointventure.hu/esemeny/makro-konferencia

A konferenciáról bővebben:

2019. szeptember 10. 10.00-13.00

Makro konferencia
Vállalati tervezés 2020 - Mi a tartós fejlődés záloga? Hogyan lehet világbajnok a magyar gazdaság?
Novotel Budapest Centrum Zsolnay terem I+II
Budapest VIII. Rákóczi út 43-45.

Növekedés-ösztönzés. Befektessünk vagy beruházzunk? A JVSZ immáron kilencedik alkalommal rendezi meg a Makro konferenciáját szeptember 10-én Budapesten.

Előadóink között lesznek többek között: Gion Gábor a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára Freid Mónika a KSH elnökhelyettese Fábián Gergely az MNB Pénzügyi rendszer elemzéséért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója Madár István a Portfólió vezető elemzője. Az előadásokat egy elemzői kerekasztal-beszélgetés fogja követni az árfolyamok kilátások - újratervezés? Piaci hitelezés és várható kamatok témakörben melyre tagbankjaink vezető elemzőit kértük fel.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői között lesznek: Gárgyán Eszter vezető elemző Citibank Dr. Halász Ágnes vezető elemző UniCredit Bank Hungary Zrt. Kuti Ákos vezető elemző MKB Bank Zrt. Tardos GergelyOTP Bank Nyrt. Elemzési Központ főosztályvezető Török Zoltán vezető elemző Raiffeisen Bank Zrt. Nyeste Orsolya szenior makrogazdasági elemző Erste Bank Hungary Zrt. Trippon Mariann vezető elemző CIB Bank Zrt.

Jelentkezési feltételek

A részvételi díj JVSZ tagok számára kedvezményesen: 16.000- Ft+Áfa/fő

nem tagok számára: 19.500- Ft + Áfa/fő amely a vendéglátás költségeit is tartalmazza.

Regisztráció e-mailben az eventjointventure.hu címen vagy online ezen a linken történhet a résztvevő nevével pozíciójával és a képviselt vállalat nevének megadásával.

Jelentkezési határidő: szeptember 5. csütörtök

Felhívjuk figyelmüket hogy az előzetes jelentkezések írásbeli lemondását szeptember 5-e 10.00 óráig tudjuk figyelembe venni!
2019-07-29 13:11:00

Bajban a Katások? A NAV által küldött levélszemét ellen szólalt fel Ruszin Zsolt alelnökünk
Ruszin Zsolt az MKOE alelnöke nyilatkozott a Katásoknak kiküldött NAV levélről 2019.07.14 az ATV esti híradójában(részlet):Kata

1.
Bármilyen hihetetlen a KATA befizetésekor a nyugdíjalap nem részesedik a KATA teljes bevétele a központi költségvetésbe kerül (Katv. 1.§ (5)). Így szó sincs a KATA összege és a nyugdíj közti költségvetési összefüggésről! A nyugdíjak megállapítási kifizetési rendszerét a parlamenti többséget birtokló politikai erő bármikor megváltoztathatja. Természetesen az adóhatóság lobbizhat a központi költségvetés többlet-bevételeiért azonban ez teljesen szokatlan viselkedés. Legutóbb ilyen magatartás 2006-2008 között volt tapasztalható amikor az akkori kormány a zavaros tevékenységre jellemző kereset fogalmi rendszerének reklámozását és számonkérését várta el a hivataltól.

2.
40 év KATA = 40 év szolgálati idővel. A levél ehhez képest azt a tévképzetet erősíti hogy a főállású katás csak 236 nap szolgálati időt szerez. A szolgálati idő azonban csavaros fogalom: az összeget és jogosultságot is jelenti. Az időbeli jogosultság tehát megvan a nyugdíj összege lehet alacsonyabb 50.000 Ft havi kata mellett. Az összeg megbecslése azonban hiányzik az egyoldalas közleményből. A kisadózók a jelenlegi nyugdíjszabályozás szerint 40 év kisadózással - egyes nyugdíjkalkulátorok szerint - kb. 38 ezer forint havi nyugdíjt kapnának a 75 ezer forintot fizetők pedig 58 ezret. Az első olyan személy aki 40 évig kisadózást végzett 2053-ban fog nyugdíjba menni ha akkor még a 1976-ban indul és idén 43 éves nyugdíjrendszer valamilyen formában még létezni fog.

3.
A nyugdíjkalkuláció kérelmezése bonyolult ÁNYK telepítési folyamatot igényel és valójában a kormányhivatal nem fogja tudni az egyeztetést lefolytatni ügyintézőhiány miatt (főleg Budapesten). A folyamat - ha mégis lefolytatják - lassú és körülményes és ahelyett hogy a kormányhivatal elkészítené és letölthetővé tenné a nyugdíj-kalkulációt arra szándékosan nem írnak (íratnak) szoftveres alkalmazásokat. A nyugdíj-nyilvántartások hiányosak de jelenleg nincs személyzet annak pótlására. A törvényes végelszámolások lefolytatóinak korábban igazolást kellett hozniuk a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási részlegétől de olyan sok botrány zajlott az igazolások körül hogy a kormány inkább azt mellőzte jelenleg a kormányhivatal köteles lenne adat-probléma esetén azt jelezni azt a NAV felé hogy a végelszámolás a pótlásig ne zárulhasson le. Hasonló a helyzet a kényszertörlés esetén is. Ennek ellenére nem ismert olyan kormányhivatali intézkedési szokás amely valóban jelzést eredményezne adat-probléma esetén a NAV felé.

4.
Az ilyen NAV értesítések esetén az ügyfél a könyvelőjét hívja hogy magyarázza el hogy a hivatal mit akar. Ez a könyvelőknek - nem megtéríthető - ügyintézést igényel. Sajnos a hivatal nem érti hogy a kiküldött levélszemélt így kárt okoz.

+1:
A NAV levélszemét csatolmánya egy olyan PDF fájl aminek nevében kizárólag számok vannak így egy könyvelőiroda nem tudja megkülönböztetni az egyes értesítőket. Lehet hogy a hivatal úgy gondolja hogy minden könyvelő fejből fújja az ügyfelek adószámát?
2019-07-15 14:00:00

Felügyelőbizottságunk Megalakult
Megalakult az MKOE felügyelőbizottsága és egyöntetűen Radnóti Évát választotta elnöknek.

Felügyelőbizottság további tagjai:
-Dr. Pataki Dániel
-Varga Ernő

Eredményes munkát kívánunk nekik.
2019-07-03 10:47:00

SZOCHO csökkentés 2 százalékkal Július 1-jétöl
Július 1-jétől 2 százalékponttal a jelenlegi 195-ről 175 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke
– a 2019. évi XLVIII. törvény (MK. 2019/105) idevágó rendelkezései szerint:
4. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
4. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdésében a „195 százaléka” szövegrészek helyébe a „175 százaléka” szöveg lép.
5. Záró rendelkezés 5. § Ez a törvény 2019. július 1-jén lép hatályba

A szociális hozzájárulási adó a munkáltatók közterhe a foglalkoztatott dolgozók bruttó bére alapján kell fizetniük.

A 2 százalékpontos csökkenés érvényes minden olyan jövedelemre amely szociális hozzájárulási adó alapját képezi.

Így például:
a) a vállalkozásból kivont jövedelem Szja tv. 68. §
b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem Szja tv. 65/A. §
c) az osztalék Szja tv. 66. § vállalkozói osztalékalap Szja tv. 49/C. §
d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem Szja tv. 67. §
e) az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme
f) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka
g) a tételes költségelszámolást választó nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka.

Az indoklás szerint a szochó csökkentésre azért kerülhet sor mert a magyar gazdaság kiemelkedően jól teljesít.
2019-07-02 08:02:00

13 + 1 pontos intézkedéscsomag Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése

13 plusz egy pontos intézkedéscsomagot jelentett be Varga Mihály pénzügyminiszter a mai Kormányinfón. Ennek részeként:

 1. 2 százalékponttal csökken júliustól a szochó idén 144 jövőre 156 milliárd forintot hagyva a vállalkozóknál.
 2. A KIVA mértéke 12 százalékra csökken januártól ami 5 milliárd forint bevételkiesést jelentik.
 3. Az adóadminisztráció egyszerűsítése részeként összevonnak több járulékot.
 4. Eltörlik továbbá az adófeltöltést ami eddig decemberben jelentett kötelezettséget például a társasági adóban.
 5. Nulla százalékra csökkentik a reklámadót 2022. december 31-ig.
 6. Szálláshely áfája 18 százalékról 5 százalékra csökken
 7. de bejön a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás ebben a körben.
 8. 5 millió forint erejéig továbbra is biztosítják a használt otthonok bővítését új otthonok vételét terhelő áfa visszaigénylését.
 9. 2019 őszétől munkásotthonok céges megvalósítását is támogatják.
 10. A fejlesztési adókedvezmény 500 millió forint feletti értékben jár ez az érték három lépésben csökkenne kisvállalkozásoknál 50 közepeseknél 100 millióig.
 11. A Garantiqa tőkéjét 10 milliárd forinttal emelik meg
 12. illetve hasonló lépésekre kerül sor az agráriumban érintett állami htelintézeteknél is.
 13. A kutatás területén fejlesztési forrásokat 32 milliárddal emelik a kkv-k részére.
 14. Végül a csomag részeként bevezetik a Magyar Állampapír Pluszt.
2019-05-30 12:29:00

NAV haladék Egy hónap haladék a NAV onlineszámla 1.1 bevezetésére!
Kedves Tagunk!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy hónap haladékot biztosít.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2019. január végén publikálta a számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új verziót az 1.1-es specifikációt és XSD sémát melyet eredeti tervek szerint 2019. május 2-án tett volna kötelezővé. A határidő közeledtével azonban számos az átállásra való felkészülési folyamat elhúzódását jelző ügyféli jelzés érkezett melyet figyelembe véve az adóhivatal egy hónap haladékot biztosít. 2019. június 4-én 0:00 órától már csak az új formátumban fogadja a számlák adatait az adóhivatal 1.0 verzióval érvényes adatszolgáltatás már nem teljesíthető.

Ez a haladék nem vonatkozik a TLS1.2-es átállásra amit szintén május elején vezettek be.

Az Online számla 2.0 ás verziója 2020 január 1-től fog érvénybe lépni ami jelentős változásokat fog jelenteni az eddigi formátummal szemben.

A magyar közigazgatásban az elsők között a NAV biztosít az Online Számla projekt keretein belül lehetőséget ügyfelei részére hogy javaslataikkal közvetlenül hatással legyenek egy folyamatban lévő informatikai fejlesztésre illetve a számlázó programok által teljesítendő adatszolgáltatás tartalmát és formátumát illető követelményekre. Az egyedülálló megoldás részeként a 2020. január 1-jétől átalakításra kerülő Online Számla adatszolgáltatás 2.0-ás verziószámú XSD-jének véglegesítéséhez járulhatnak hozzá a fejlesztők és az adózók értékes véleményükkel. A szakmai és technikai észrevételeket 2019. április végétől egy hónapon keresztül várja a NAV a világ első számú nyílt forráskódú fejlesztői platformján a GitHubon amely a https://github.com/nav-gov-hu/Online-Invoice linken keresztül elérhető.
2019-05-10 14:11:00

Cégkapu – igényfelmérés (2019) NISZ kérdöív
Kedves Tagunk!

A Cégkapun regisztrált gazdálkodó szervezetek száma már meghaladta a fél milliót.
A szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében fontosnak tartjuk hogy megismerjük a felhasználók véleményét és elvárásait.
Ennek érdekében szeretné tagságuk véleményét is megtudni a NISZ a cégkapu fejlesztője.
A véleményét a
https://urlap.nisz.hu/cegkapu__igenyek
oldalon található kérdőív kitöltésével jelezhetitek.
A felmérés a jelenlegi szolgáltatások kezelhetőségével és az online elérhető tájékoztató anyagok használhatóságával kapcsolatban gyűjt anonim módon információkat valamint a tervezett fejlesztésekről kéri a felhasználók véleményét javaslatait.

Töltsétek ki minél többen a kérdőívet annak érdekében hogy minél több felhasználói igényre alapozva határozhassák meg a főbb fejlesztési irányokat.
2019-05-03 14:02:00

61 ezer cégnél nincs cégkapu A Credit Online adatai alapján
Közel 61 000 működő cégnél nincs még cégkapu!

A Credit Online-tól kapott adatok szerint bár csökkent a 2018 decemberben még 100 ezer mulasztó száma most ez a szám 61 721-re csökkent de így is jelentős a kör ami sürgős kormányzati intézkedést igényel!

Ismeretes hogy az új cégek úgy jöhetnek létre hogy nincs cégkapujuk illetve a cégkapu elbírálási folyamatos egy vállalat a NISZ Zrt végzi így a hibás döntést nem lehet hatóság eljárásban vizsgálni. Problémát jelent még az is hogy a cégkapunál nincs együttes cégjegyzés illetve az üzenetek - pedig a jogszabály ezt nem írja elő - 30 nap után eltűnnek így az új cégkapumegbízott nem láthatja a múltat mert archívumot a NISZ Zrt nem tart fenn. A cégkapu számos alapvető funkciót nélkülöz például nem lehet látni hogy a jogosultak közül ki és mikor töltötte le a küldeményt. A legfontosabb üzenetek szűrése lenne ami még gyerekcipőben jár. Így az elektronikus ügyintézésre leginkább fogékony könyvelők se vállalnak - ellenérték fejében - cégkapu-kezelést ami miatt a NAV még nem tette kötelezővé a cégkapus beküldést az adóbevallások beadványok terén.

A civil szervezeteknek is kell cégkaput nyitniuk! A kb. 60 ezer civil szervezet között - a cégekhez képest - még rosszabb lehet az arány azonban ezt csak becsülni lehet mert a cégkapu adataik nem szerepelnek a bírósági névjegyzékben. Az MKOE tagjainak tapasztalata alapján a civil szervezetek fele nem rendelkezik cégkapuval!

Az MKOE ezúton is köszöni az adatok közzétételéhez a Credit Online együttműködését!

Ruszin Zsolt
MKOE alelnök
2019-04-12 09:33:00

A NAV nem indított ellenőrzést a pénztárgépet használók ellen Az ellenörzés tárgyú üzenetek csupán tájékoztatások
Az adóhatóság tájékoztató kampányba kezdett amelyben az online pénztárgép használatát népszerűsítette. A NAV Központi Irányítása Ellenőrzések Felügyeleti Főosztályának vezetése úgy gondolta hogy a hivatalos közlésekre való felületet általános tájékoztatásra használja. Miután az ellenőrzési szakterület volt a küldő ezért az üzenetek fejlécében az Ellenőrzés szó szerepel ez alatt pedig ez olvasható: Online pénztárgép BI tájékoztató levél. Sajnos a kizárólag számokat tartalmazó fájlnevű PDF levélből sem derült ki hogy mi az a BI.


OPG


Az alábbi tájékoztató levél csak a nyilvánvalót közli lényege egy mondatban: Ütni kell a pénztárgépet különben baj lesz.

Az E-ügyintézési kormányrendelet szerint (6.§ (3)) a NAV is csak a joghatás kiváltására alkalmas küldeményét küldi az ügyfélkapura cégkapura a tájékoztatáshoz más csatornákat vesz igénybe.

Az MKOE tagsága a beérkezett Ellenőrzés tárgyú üzenetek kapcsán ügyvezetőktől egyéni vállalkozóktól vehemens érdeklődést tapasztalt ami a napi könyvelési ügyviteli feladatokat hátráltatta. Az MKOE elnökségének véleménye szerint a tájékoztatás nem volt joghatást kiváltó de egyben az Ellenőrzés szóval felesleges feszültséget teremtett.

OPGBízunk benne hogy az adóhatóság a jövőben mellőzi a hivatalos iratok kézbesítésére szolgáló tárhely használatát az általános tájékoztatásai kapcsán. Emlékezetes hogy az adóhatóság jövedéki szakterülete korábban a JH28-as nyomtatványról küldött ki széles körű ügyfélkapura kihelyezett tájékoztatást. Az MKOE részéről benyújtott panasz után ezek a tájékoztatások megszűntek. Most a NAV ellenőrzési szakterületétől is hasonló intézkedést várunk.
2019-04-03 17:22:00

Az MKOE új irodába költözött Megváltozott az egyesület székhelye
Tájékoztatunk minden érintettet hogy egyesületünk (Magyar Könyvelők Országos Egyesülete) 2019 április elsejével elköltözött a 1134 Budapest Lehel u 11 irodájából.

Az irodánk új címe:
1115 Budapest Keveháza u. 1-3 2.emelet
2019-04-01 09:02:00

A NAV köztes megoldást kínál a cégkapu használatára Sikeresek voltak az egyeztetések
A NAV jogkövetést segítő intézkedésként biztosítja hogy cégkapu nélkül a meghatalmazott az ügyfélkapujával - EGYKE alapú hozzáféréssel - küldje be a bevallásokat beadványokat. Az adóhatóság intézkedését ezúton is köszönjük. A köztes állapot addig maradhat amíg arra szükség lesz.

Eközben az MKOE tagságát és más ügyviteli szolgáltatót könyvvitellel bérszámfejtéssel foglalkozókat is arra biztatunk hogy vállaljanak cégkapukezelést. Ez a szolgáltatás (munkakör) nem lehet ingyenes hiszen a cégkapu kezelése felelősségteljes feladat szaktudást és tapasztalatot igényel ráadásul folyamatos rendelkezésre állás mellett működik jól. Mindez infrastruktúrát tapasztalatokat és helyettesíthetőséget feltételez.

A könyvelők azzal is segíthetik a vállalkozást civil szervezetet hogy a cégkapu-regisztráción és a tárhely kezelés nehézségein átsegítik az ügyfelük munkáltatójuk vezetőit - remélhetőleg szintén ellenérték fejében.

Az MKOE helyteleníti azon vállalkozások vezetőinek döntését akik szándékosan nem nyitnak cégkaput és nem tesznek semmit se a regisztráció érdekében. Az adóhatóság tájékoztató kampánnyal fogja a cégkapunyitás kötelmére felhívni a figyelmet ebben az MKOE is támogatni fogja. Az adóhatóság egyelőre nem tervezi hogy szankciókat kér a cégkapunyitást elmulasztó adózókra bár ez az intézkedése teljesen jogszerű lenne akár most is.

A cégkapu oldal jelenleg nem éppen vonzó kézbesítési felület képét mutatja. Bízunk benne hogy a cégkapu igénylés és a cégkapu tárhely böngészős szolgáltatásai sokat fognak fejlődni a jelenlegi félkész állapotból. Az ehhez szükséges felhasználói igényekről folyamatosan tájékoztatjuk a NISZ Zrt munkatársait és tesztelést véleménygyűjtést vállalunk a jövőben is az MKOE vezetősége és tagjai által.

Kiváló új lehetőségek is mutatkoznak a a professzionális cégkapu-kezelés terén. Ezek a - díjazás fejében igénybevehető - gépi interfész szolgáltatások egyedülállók a piacon az MKOE büszke hogy a fejlesztő E-Jogsegéd Kft vezetőségét is a tagjai között tudhatja.

Ruszin Zsolt MKOE alelnök
2019-03-08 17:09:00

Magyarország első Nagy Könyvelési felmérése Egyesületünk támogatásával

Tisztelt Hölgyem / Uram!

A hazai kisvállalkozások meghatározó hányadának könyvvezetési-adózási feladatait külső szolgáltatók „Könyvelők” végzik.

Ha Ön „Könyvelő” vagy „Könyveltető” szeretné tudni hogy mások

 • Hogyan állapítják meg az áraikat?
 • Az ország egyes részein hogyan alakulnak a könyvelési díjak?
 • Milyen szolgáltatásokat nyújtanak és nem nyújtanak a „Könyvelők”?
 • Mit várnak el illetve mit várhatnak el a „Könyveltetők” a „Könyvelőktől”?
 • Mit gondolnak a könyvelői munkáról és a díjakról a megbízók?
 • Milyen trendek körvonalazódnak a könyvelői szakmában amik Önt is érzékenyen fogják érinteni a jövőben?
 • stb.

Ha igen akkor ezekre és még sok más kérdésre is választ kaphat.

Az Egzatik Szakkiadó Kft és a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete egy olyan anonim online felmérést indított amilyen még soha nem készült Magyarországon és az ebből nyert összesített információkat a felmérésben résztvevők megkapják egy ingyenes tanulmány formájában.

Kérjük hogy töltse ki a kérdőívet és küldje tovább ezt az emailt minél több „Könyvelő” és „Könyveltető” ismerősének mert az a közös érdekünk hogy a tanulmány adatai és az azokból levont következtetések minél több könyvelő és könyveltető által megadott adaton és véleményen alapuljon.

További információ és a kérdőív itt érhető el: http://www.egzatik.hu/konyveloi-felmeres.php

 

Tisztelettel:
Zatik László
Egzatik Szakkiadó Kft
MKOE elnökségi tag

2019-03-05 08:16:00

Meghívó az Egyesület közgyűlésére 2019. április 4 15:00

MEGHÍVÓ
a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete közgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tag!

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete ezúton tisztelettel meghívja Önt az Egyesület közgyűlésére.
A közgyűlés helye:Keve Ökoház 2.em. Echocent Kft iroda 1115 Budapest Keveháza u. 1-3
A közgyűlés időpontja: 2019. április 4.   15:00.

Napirend:  

 • Az Egyesület Civil törvényben meghatározott 2018. évi beszámolójának elfogadása
 • A Számvizsgáló Bizottság valamint az Etikai Bizottság beszámolójának elfogadása
 • Az Egyesület 2019. évi költségvetésének megállapítása.
 • Az Egyesület székhelyének megváltoztatása az Alapszabály módosítása.

A közgyűlés akkor határozatképes ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés ugyanazon helyre 2019. április 8. napján 15:00 órára hívjuk össze.

Jelen meghívó a megismételt közgyűlésre történő meghívónak is tekintendő azonban az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetén erről a tényről a honlapon tájékoztatjuk a Tisztelt Tagokat.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes azonban azon kizárólag a jelen meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg.


Budapest 2019. február 19.

 

                                                                                        Matyóka Zoltán
                                                                                     az egyesület elnöke

2019-02-25 16:23:00

Számviteli konferencia 2019 SALDO rendezvény MKOE tagsági kedvezménnyel

Számviteli konferencia 2019.

 

A Saldo Zrt. a Pénzügyminisztérium szakértőjével közösen 2019. március 6.-március 20. között országos Budapesten és 6 vidéki helyszínen Számviteli konferencia sorozatot szervezett.

 

A rendezvényeken az MKOE tagjai mindenki másnál kedvezőbb feltételekkel vehettek részt tekintettel a Saldo és az MKOE közti partnerségre.  Ennek az a feltétele hogy tagjaink közvetlenül az MKOE honlapon jelentkezzenek és regisztráljanak máshol regisztrálva ez az ár nem érhető el  (nálunk kedvezményesen  csak egész napos részvételre lehetett jelentkezni).

 

A témakörök az alábbiak szerint alakultak:

9:00-12:15

 •          Számviteli törvény 2018. évi XLI. törvény és a 2018. évi LXXXII. törvény szerinti módosításai 2018-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai.
 •          Saját tőkevesztés számviteli elszámolása végelszámolás számvitele. 

12:45-15:45

 •          A készpénzeszközök számviteli elszámolási szabályai a készpénzkezelési szabályok a gyakorlatban a 2019. évben hatályos számviteli törvényi előírások szerint.
 •          Tárgyi eszközök számviteli elszámolása.

 

Előadók:

 •          Botka Erika - Pénzügyminisztérium Számviteli és szakképzési főosztály – főosztályvezető-helyettes
 •          Bertalanné Danó Katalin - Saldo Zrt. gazdasági tanácsadó számviteli szakterület
 •          Stieberné Hörcsik Mária – okleveles könyvvizsgáló

 Előadás helyszínek:

2019.03.06. 09:00 – 15:45             Győr - ITC Székház Szent István u. 10.
2019.03.07. 09:00 – 15:45             Szeged - Szent-Györgyi Albert Agóra Kálvária sgt.
2019.03.11. 09:00 – 15:45             Debrecen - Hotel Aranybika Piac u. 11-15
2019.03.13. 09:00 – 15:45             Pécs – Tudásközpont Universitas u. 2/a
2019.03.14. 09:00 – 15:45             Budapest – Sugár Mozi Örs Vezér tere 24
2019.03.18. 09:00 – 15:45             Zalaegerszeg – BGE Gasparich  u. 18/a
2019.03.20. 09:00 – 15:45             Miskolc – Calimbra Hotel Bencések u. 9-11

 

Tematika:

9:00-12:15

1. Számviteli törvény 2018. évi XLI. törvény és a 2018. évi LXXXII. törvény szerinti módosításai

         •    2018. évi XLI. törvény módosításai

         •    2018. évi LXXXII. törvény módosításai

2. 2018-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai

3. Saját tőkevesztés számviteli elszámolása

4. Végelszámolás számvitele

 

12:45-15:30

5. Készpénzeszközök számviteli elszámolási szabályai

 •            A 2019 évben hatályos számviteli törvény készpénzkezelési szabályokra vonatkozó előírásainak áttekintése

       •      Mikro vállalkozások és a pénzkezelés szabályai (398/2012. Korm.r)

  •           A pénzkezeléssel kapcsolatos egyéb olyan jogszabályok melyeket a számviteli elszámolások során is figyelembe kell venni ( Art. bejelentési és korlátozó szabályai)

       •      Pénzkezelési Szabályzat készítésénél kötelező tartalmi elemek

       •      A Pénzkezelési Szabályzat mellékletei

6. Készpénzkezelési szabályok a gyakorlatban

  •           Pénzkezelési szabályok a gyakorlatban
  •           Valutapénztárral kapcsolatos számviteli elszámolások a 2019 évben hatályos számviteli törvényi előírások szerinti lehetséges döntések a számviteli politikában

       •      A pénzeszközök számviteli elszámolásának egyes esetei

7. Tárgyi eszközök számviteli elszámolása

       •      Tárgyi eszközök fogalma tárgyi eszközök a mérlegben (90 perc)

       •      A bekerülési érték fogalma elemei

       •      Tárgyi eszközök állománynövekedései ezen gazdasági események számviteli elszámolása

       •      Tárgyi eszközök állománycsökkenései ezen gazdasági események számviteli elszámolása

 

Megszerezhető kreditpontok:

Az előadássorozatot a Saldo Zrt. akkreditáltatta a Pénzügyminisztériumnál így minden résztvevő számára mérlegképes könyvelői adószakértői okleveles adószakértői adótanácsadói valamint könyvvizsgálói kreditpont is szerezhető.

Mérlegképes könyvelői (számvitel vállalkozási):          8

Könyvvizsgálói:                                           4

Adótanácsadói Adószakértői Okl.adószakértő:             7

 

Kreditpont igazolást tagjaink is kizárólag csak előzetes igénylés és a szükséges jelenléti ívek maradéktalan helyszíni aláírása esetén kaphatnak!

Az előadás részvételi díja tartalmazza a szakmai előadások írásos anyagát a helyszínen átadva valamint a szendvicsebédet kávét ásványvizet:

A kedvezményes részvételi díj MKOE tagsággal: 10.500 Ft/fő+Áfa volt

 (MKOE tagság nélkül 14.500 Ft/fő +ÁFA (bruttó: 18.415 Ft))

Köszönjük hogy igénybe vette Egyesületünk és Saldo között évek óta meglévő minőségi stratégiai együttműködést!

Benedek Csaba

MKOE
alelnök

 

 

2019-02-21 15:03:00

Kedves Tagtársaim! Elnöki tájékoztató

Kedves Tagtársaim!

Mint bizonyára sokan értesültetek róla a tisztújítás keretében megválasztásra került az MKOE új vezetése.

Első körben szeretnék egy gondolat erejéig Lengyel Tibor örökös elnökünkről megemlékezni és itt megköszönni neki azt hogy létrehozta felnevelte és becsülettel szolgálta ezt az egyesületet. Mindig velünk lesz és a szellemiséget meg kívánjuk őrizni a jövőben is.
Isten veled Tibor figyelj ránk a jövőben is égi utadon.

Köszönettel tartozok a leköszönő elnökségnek amiért hol aktívabban hogy kevésbé aktívan de segítettétek az egyesület munkáját! Külön köszönet a volt elnökségi tagok közül Radnóti Évának és Dr. Oldal Gyurinak akik az egyik legaktívabban végezték társadalmi munkásságukat.

A tegnapi napon láthattátok az egyesület oldalán az újonnan felálló elnökséget akiket innen is köszöntök.
Alelnökként Ruszin Zsoltot a szakmai érdekképviselettel a nemzetközi és hazai adózási kapcsolatok ápolásával és a hathatós szakmai feladatok ellátásával bíztam meg.
Szintén alelnökként kértem fel Benedek Csabát az oktatás továbbképzés szakmai rendezvények és a megjelenéseink koordinálásával kapcsolatos teendők ellátására.
Mind két alelnök általános helyettesítésemet is elvégzi és közösen aláírási joggal is rendelkeznek.

Az elnökség tagjainak felkértem 4 régióra osztva:

 • Nagy Ákost (Észak-nyugat)
 • Zatik Lászlót (Észak-kelet)
 • Zádori Jácintot(Dél-kelet)
 • Regős Gábort(Dél-nyugat) régiókban.

A feladataik helyi rendezvények lebonyolítása és az MKOE képviselete a területükön illetve országosan az elnökség munkájában való részvétel.

A következő napokban az egyesület részletesebb megismerése történik a részünkről annak érdekében hogy pontosan tisztában legyünk a lehetőségeinkkel. Erről beszámolunk nektek is folyamatosan.

Ezek után hívom össze az első elnökségi ülést amelyen a következő időszak és év teendői mellett a következő 5 év stratégiai elképzeléseit is vázolni fogjuk.

Tudom hogy ez hosszú idő de fontos hogy legyenek hosszú távú megvalósítandó céljaink is.
Mint említettem folyamatosan fogunk titeket tájékoztatni a fejleményekről.
Ezek mellett természetesen a folyamatban levő ügyeinket is visszük hiszen a Katás bt. jövedelemigazolás szabályai illetve a NAV borítékkészítési és fájlelnevezési protokolljának ügye nem várathat magára.

Köszönöm a sok bíztatást amit kaptunk tőletek.
Soraimat a bemutatkozásommal zárnám miszerint
"készen állunk hogy tegyünk valamit. Van cél van elhivatottság egy új kezdet. Minden nagy utazás itt indul!

Matyóka Zoltán
Elnök
MKOE

2019-01-25 17:25:00

Ingyenes szakmai előadásunk volt tagjaink részére 2019.01.03. cégkapu és más online felületekröl

Kedves MKOE Tagunk!

Biztosan sokaknak jelent újdonságot az újabb elektronikus felületek használata az MKOE egyesülete ezek megértésében és használatával  kapcsolatban szeretne segítséget nyújtani tagjainak.

Előadás témája volt:

Online felületek cégkapu RNY tárhely webes ügysegéd.

Előadó: Ruszin Zsolt MKOE alelnök

Időpontja:   2019. január 3. 10:00-13:30

Helyszíne volt:  Lurdy Ház Konferenciaközpont 7-es terem.   (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.)

Az előadás ról felvétel készült de sajnos technikai okok miatt csak az első fele tekinthető meg.

Tagjaink számára megtekinthető bejelentkezés után awww.mkoe.hu/tagok oldalunkon a bal oldali menüben

 

2018-12-13 10:27:00

Hiányzik 100 ezer cégkapu! A kormánynak intézkednie kell!
A cégkapu a modern ügyintézéshez egy jó eszköz lenne ha kész lenne.

Sajnos a hiányos és logikátlan funkciók a használat közben is csak lassan fejlődnek. A cégkapuk nem jönnek létre a cégek alapításakor a regisztráció és a módosítás - főleg a külföldi ügyvezetők esetén - jogilag erősen kifogásolható. Archívum nincs az ügykezelői státusz lényegében nem is korlátozható. Így nem csoda hogy a vállalkozások körében - az Opten adatai szerint - a cégkapuk 11 százaléka egyszerűen hiányzik. Az MKOE becslése szerint a civil szervezetek között még nagyobb az arány így közel százezer cégkapu hiányzik!

A NAV csatlakozik utoljára a cégkapuhoz 2019-től valamilyen rejtélyes okból a Belügyminisztérium döntéshozói abban érdekeltek hogy a korábbi meghatalmazottak elveszítsék az adóhatóságnál regisztrált jogosultságukat. A Pénzügyminisztérium vonakodik saját kormányrendeleti előírásra javaslatot tenni amely biztosítana egy jó hosszú (7-8 éves) átemeneti időszakot inkább jogértelmezéssel tömné be a jogalkotási rést.

Eközben az ügyintézésben leginkább érdekelt könyvelők folyamatosan tárják fel a működési hibákat. Legutóbb például kiderült hogy ugyanazon cég két adószámon futhatott a cégkapun. Aggasztó hogy minden kormányzati szereplő magától értetendőnek gondolja a könyvelők ingyenes többletterhelését miközben az ügyvezetők között elképesztő szinten van az informatikai analfabétizmus.
2018-12-09 12:37:00

Közlemény Taggyülés tájékoztató

Kedves MKOE Tagjaink!

Egyesületünk Elnöksége nevében tájékoztatjuk Önöket hogy az Elnökség 2019. január 18. (illetve megismételt taggyűlésként 2019. január 23.) napjára kívánja összehívni az Egyesület taggyűlését.

Az Alapszabály 35. pontja szerint a taggyűlést - a napirend közlésével – elektronikus levélben írásban kell összehívni. A meghívót a tag által erre a célra megadott e-mail címre kell megküldeni. A meghívónak a taggyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie.
A 36. pont rendelkezései értelmében biztosítani kell hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek. Ennek érdekében az Egyesület honlapján a taggyűlés tervezett napirendjét a taggyűlési meghívó kiküldését megelőzően legalább 25 nappal közzé kell tenni. A javaslattételre legalább 5 napot kell biztosítani.

Fenti alapszabályi rendelkezéseknek eleget téve a taggyűlés tervezett napirendjét a következők szerint tesszük közzé:

 1. Az Elnökség beszámolója a legutóbbi taggyűlés óta végzett munkáról
 2. Az Alapszabály módosítása
 3. A tisztségviselők megválasztása a módosított alapszabálynak megfelelően
 4. Egyebek

Kérjük az Egyesület Tisztelt tagjait hogy a taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tenni szíveskedjenek.

A javaslatokat a szokásos módon e-mailben(titkarsagmkoe.hu) legkésőbb 2018. december 11 éjfélig kérjük megtenni. Az ezt követően érkezett javaslatokat az Elnökség nem tudja figyelembe venni.


Tisztelettel:
MKOE elnöksége

2018-12-05 10:34:00

Ingyenes szakmai előadásunk volt 2018.12.10. került megrendezésre

Kedves MKOE Tagunk!


A 2018.11.20.-i ingyenes szakmai előadásunk kicsit megkésve került kiértesítésre ráadásul többen jelezték hogy a huszadika megoldhatatlan volt a számukra ezért ismételten megrendeztük azon MKOE tagjainknak akik nem tudtak részt venni az előző előadásunkon.

Az előadás témái voltak:

 • ·         Adóeljárás változásai
 • ·         Év közbeni és év végi változások az adózásban

 
Előadó:               Dr. Kovács Ferenc adószakértő

 • ·         Online számlázás a felhasználó szemszögéből

            Előadó:              Móró Zoltán MKOE

Időpont:                        2018.12.10. 10:00-13:00
Helyszín volt:                       Lurdy Ház konferenciaközpont 7-es terem (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.)


Az előadás végén  lehetőség volt kérdések feltételére.

Az előadásról felvétel készült amit visszanézhetnek tagjaink a http://www.mkoe.hu/tagok oldalunkon

Üdvözlettel:

Benedek Csaba
szervező
MKOE Elnökségi tag

2018-11-27 16:10:00

Egyesületünk elért eredménye 2019.01.01 töl T1041 es nyomtatvány változás

Megszüntették a biztosítási jogviszonyok bejelentése során a végzettségek adatainak feltüntetésére vonatkozó szabályt!...

Közzétette: Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) – 2018. november 13. kedd

Ruszin Zsolt
MKOE Alelnök

2018-11-23 12:48:00

Ingyenes előadás és konzultációt tartottunk 2018.11.22.-én

Kedves Egyesületi Tagunk!

Az év végi zárások előtt a tagjaink részére ingyenes konzultációt tartottunk.

Tartották:
-          Hataláné Csáki Katalin bejegyzett könyvvizsgáló adószakértő
-          dr. Benedek József bejegyzett könyvvizsgáló
A témák:
-          évközi és év végi adóváltozások
-          aktuális számviteli feladatok és az azokhoz tartozó tipikus kérdések
-          kötetlen szakmai beszélgetés
Időpont: 2018.11.22-én 1530-tól volt
Helyszín: 1035. Budapest Miklós tér 1. szám alatt a Selyemgombolyító épületének tárgyalójában.

 

Üdvözlettel:

Benedek Csaba
szervező
MKOE Elnökségi tag

2018-11-21 08:46:00

Ingyenes szakmai előadásunk volt 2018.11.20. án a Lurdy konferenciaközpontban

Kedves Könyvelő Kolléga!


Év vége felé a feladataink és az elsajátítandó új ismeretek is megszaporodnak – de ehhez már hozzászoktunk.
Mindenfelé számos fizetős rendezvényről olvashatunk viszont az Egyesületünk egyik küldetése a tudásmegosztás és ebben mindig törekedtünk arra hogy a tagjainknak ne kelljen ezért külön fizetniük. Kicsit megcsúsztunk az idővel de idén se lesz ez másként.
Nívós előadóval valamint érdekes és nagyon időszerű témákkal készültünk
Előadó:                                Dr. Kovács Ferenc adószakértő
Témák:

 • Adóeljárás változásai
 • év közbeni és év végi változások az adózásban.

Időpontja volt:                             2018.11.20. 10:00-12:00
Helyszín:                             Lurdy Ház konferenciaközpont (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.)

Az előadás végén kötetlen beszélgetést tartottunk.

Üdvözlettel:

Benedek Csaba
szervező
MKOE Elnökségi tag

2018-11-14 18:23:00

Baj van a cégkapura való átállással Hiányzik az átmeneti szabály a NAV jogosultságok megtartására
A NAV vezetői jónak látták közleményben felhívni a figyelmet arra hogy a cégkapura áttéréssel problémák merülhetnek fel.

A NAV közleményében az szerepel hogy jogi személy KIZÁRÓLAG cégkapun keresztül küldhet a NAV felé beadványt bevallást. Eközben a területért felelős szakmai vezetőjük ezzel ellentétesen nyilatkozott a NISZ rendezvényén előző nap. Úgy fogalmazott hogy a NAV megtartja a korábbi jogosultságokat is.

A cégkapu elfogadottsága zavaros helyzetet mutat. Jelenleg az Államkincstár tevőlegesen jogszabály sért mert nem állt át a cégkapu használatára a táppénzigénylést és az önkormányzati adóügyintézést (ASP) nem vitte be az RNY (cégkapu) alá. A NAV vezetői meg azon aggódnak hogy maradéktalanul betartsák a jogszabályt veszélyeztetve ezzel az adóbevételek lekönyvelhetőségét is. Hasonló aggodalmakkal kergette az őrületbe június elején a könyvelőket az Igazságügyi Minisztérium a beszámoló közzétételének cégkapuhoz való kötésével aminek nyomán még csak most kezdődnek majd a kényszertörléses botrányok. A Belügyminisztériumot meg az egész átállási mizéria nem érdekli.

A NAV esetén az EKNYI (Egységes Képviseleti Nyilvántartás) ezért nem zárható ki a jogosultsági elbírálásból 2019.01.01-et követően SEM. Véleményem szerint már csak 9 év kell - a 10 évből - ahhoz hogy az EKNYI-ben szereplő elektronikus eljárási jogosultságok átkerüljenek a cégkapu alá illetve az RNY annyira elterjedjen hogy a korábbi elektronikus ügyintézési jogosultságok alkalmazásától a NAV eltekinthessen.

Ezért - miután a Belügyminisztérium nem hajlandó ilyen előterjesztésre - a Pénzügyminisztériumnak kell módosítási javaslatot tenni a gondozásában álló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletre vonatkozóan amely felmenő rendszert biztosít a jogosultságok figyelembevétele terén. Az újak már csak RNY (cégkapu) útján jelölhetnek majd ki jogosultat míg a régi regisztrációjúak esetén a KÜNY elérések továbbra is érvényesek maradnak. A konkrét rendeletszövegre vonatkozó javaslatom a következő:

5.§ * (hatályon kívül helyezve 2019.01.01) 129.§ Az elektronikus ügyintézés során az állam adó- és vámhatóság elfogadja az 5.§ 2018.12.31-én hatályos rendelkezése szerint benyújtott állandó meghatalmazást.

A 129.§ aztán jó sokáig hatályos maradhatna az MKOE részéről közölt javaslat szerint: 9 év. A felmenő rendszer azért is jó mert az újonnan létrejövő jogi személyek és pl. egyéni vállalkozók az RNY útján (cégek esetén: cégkapu) fogják a NAV-ot is tájékoztatni hogy kit jelöltek ki eljárásra jogosultként. Így az EGYKE elektronikus ügyintézésre vonatkozó részeit törölni kell 2019.01.01-től ilyesmit nem szabadna befogadni.

A személyes ügyintézésre való jogosultságok szűk eseteit semmiképpen sem szabadna összekeverni az elektronikus jogosultságokkal! Ezért az EGYKE tartalmát nemcsak szűkíteni kell hanem azt át is kell nevezni. A javaslatom Személyi Ügyintézési Regisztráció vagyis SZÜR de persze az adóhatóság katonai rövidítései felülmúlhatatlanok így a közérthetőséget beáldozó rövidítések alkalmazása a NAV sajátja marad.

Az előbbiekhez hasonlóan alaposan át kell gondolni hogy a NAV mikor áll át a KAÜ alkalmazására. A KAÜ ugyanis képes lenne a céges ügyintézési jogosultságokat is elbírálni ha megkapja a 8 számjegyet. Ehhez át kell gondolni hogy az EBEV miként fogja felkínálni a cégenkénti külön jogosultságokat lesz-e regiszter ami gyűjti ezt stb stb.

Tartok tőle hogy az egész átállás folyamatát és kihívásait nagyon kevesen értik ezért személyes egyeztetést javaslok ahol a Pénzügyminisztérium részéről részt vesz a Izer Norbert államtitkár úr Besesek Botond helyettes államtitkár úr Holló Anita főosztályvezető asszony valamint a NAV adóügyi szakfőigazgatója valamint a NAV Adóügyi Főosztályának helyettes vezetője is.

A fentieket megküldésre kerültek az illetékesek számára.

Ruszin Zsolt MKOE alelnök
2018-11-13 15:24:00

Elhunyt Lengyel Tibor az MKOE elnöke Egyesületünk elnöke 71 éves volt
Mélyen megrendülve adjuk hírül hogy a Magyar Könyvelõk Országos Egyesületének elnöke Lengyel Tibor 2018. augusztus 15-én életének 71. évében elhunyt.

Elhunyt

Lengyel TiborAz MKOE emléklap itt tekinthetõ meg.
2018-08-15 23:27:00

Online számlázás elõadás VOSZ szervezésében
2018 07 23.-án ONLINE számlázás adatszolgáltatás eddigi tapasztalatai Konferenciát szervezett a VOSZ BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI REGIONÁLIS SZERVEZETE A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA__ A PEST MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A NAV KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS.

Az elõadásról videofelvétel készített egyesületünk.


További videók tagjainknak a www.mkoe.hu/tagok link alatt bejelentkezés után érhetnek el a Tagoknak menüpont alatt.
2018-07-26 09:19:00

Nem bírságol a NAV július 31-ig Elindul az online számla-rendszer a szigort félretették
Július 1-én indul a NAV online számla-adatszolgáltatási rendszere. Az MKOE tagjai közül gõzerõvel dolgoznak a regisztráción akik ilyen feladatot vállaltak ügyfeleikkel szemben. A témában az adóhatóság - a jogszabály szerint - bírságot állapíthat meg türelmi idõ nélkül. Ezt a türelmi idõt most közlemény útján nyitotta meg Varga Mihály pénzügyminiszter.
2018-06-30 11:41:00

Ingyenes elõadást tartottunk tagjainknak Online számlázásról és a kafeteriáról

Kedves Egyesületi Tagunk! Kedves Könyvelõ Kolléga!

Június 21.-én szakmai rendezvényt tartottunk a Lurdy Ház 4. sz. konferenciatermében 8:50 és 13:00 között.
Témák voltak:

 • Online számlázásról minden amit a 24. órában már tudni lehet.

Elõadó: Szabó Gábor osztályvezetõ (NAV Központi irányítása Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Fõosztály Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály)

 • Hatékony juttatási rendszerek a kisvállalkozásokban könyvelõi szemmel

Elõadó: Polacsek László cafeteria szakértõ CafeT-rend tulajdonos

Benedek Csaba
szervezõ
MKOE Elnökségi tag

2018-06-06 14:05:00

GDPR megoldás az MKOE tagok és ügyfeleik számára Ajánlat

CSAK AZÉRT IS MÁJUS A LEGSZEBB HÓNAP!
GDPR megoldás az MKOE tagok és ügyfeleik számára

Itt a május és itt van az éves beszámolók elkészítésének szokásos határideje. Már ez is kicsit sok ha az ember belegondol hogy odakint tavasz van. És most ráadásul itt van a GDPR május 25.-i határideje is.

Ha már túljutott az ember azon hogy mi is ez a GDPR akkor jönnek az igazi kérdések: hogyan fogok megfelelni neki? És hogyan fognak megfelelni a rendeletnek azok a cégek akiknek a könyvelését végzem? Nehéz feltenni ilyenkor a kérdéseket de kötelezõ mert a rendelet mindjárt hatályba lép.

Az MKOE — felismerve a tagjait érintõ kettõs feladatot — támogatni kívánja tagjait a felkészülésben hogy egyrészt maguk is meg tudjanak felelni a GDPR kihívásoknak másrészt a tagok valódi megoldást tudjanak javasolni ügyfeleiknek is.

Az ADATSÓLYOM használatához nem kell megérteni a közel 80 oldalas jogi nyelven megírt GDPR rendeletet a NAIH gyakorlatát valamint az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásait — ezt már megtette az Adatsólyom csapata — elég ha valaki a saját vállalkozását érti. Ez az önállóan használható online eszköz feltárja a könyvelõk és ügyfélkörükhöz tartozó vállalkozások adatkezelési hiányosságait és javaslatokat ad a megfeleléshez. Az alkalmazást bárki könnyen tudja használni.

Az Adatsólyom használatához nem szükséges jogi vagy adatvédelmi elõképzettség bõven elegendõ ha a felhasználó a saját cégét ismeri. Így az Adatsólyommal a vállalkozások gyorsan elõre tudnak lépni a megfelelésben. A tét óriási hatalmas büntetéseket kockáztatnak azok a cégek akik nem vagy nem jól alkalmazkodnak. A késõn ébredõknek ez az utolsó esélye hogy megfelelõ szakmai segítséggel még képesek legyenek az elvárásokat teljesíteni. - mondta el dr. Varga János Tamás az Adatsólyom adatvédelmi szakmai tartalmát kidolgozó VJT & Partners ügyvédi iroda vezetõje.

Az ADATSÓLYOM két egyszerû jól érthetõ és követhetõ lépésben segíti a vállalkozásokat adatkezelésük GDPR megfelelésében:

 1. a vállalkozás mûködésére vonatkozó dinamikus kérdõíven keresztül feltárja a vállalkozást érintõ összes adatvédelmi terület állapotát és a lehetséges kockázatokat.
 2. az emailben elküldött részletes értékelés megmutatja a feltárt hiányosságokat és konkrét javaslatokat tartalmazó cselevési tervet ad hogy milyen lépéseket kell tenni a teljes GDPR megfeleléshez.

 

Az ADATSÓLYOM utat mutat idõ- és költséghatékonyan segít a könyveléssel foglalkozó vállalkozásoknak a GDPR megfelelésben egyben támogatja õket hogy ügyfélkörük számára is valódi segítséget tudjanak nyújtani a megfelelésben.

Az ADATSÓLYOM teljes verzió és az ingyenesen kipróbálható próbaverzió a www.adatsolyom.hu oldalon érhetõ el.

link:    Videó megtekintése

2018-05-25 10:46:00

Megint iparûzési adóbevallási mizéria várható sürgõs intézkedéseket javasoltunk
A meghatalmazottként regisztrált könyvelõk és az iparûzési adó alá ügyfélkapuval regisztrált adózók számára (cégkapu helyett) kiküldött egy tájékoztatót a Fõpolgármesteri Hivatal. Ez önmagában is egy hivatali SPAM de annak 2. pont igencsak aggasztó és jogszabálysértõ fenyegetést tartalmaz arról hogy a hibás NAV 17HIPA nyomtatványok esetében bírságolni fognak. Tehát a NAV által rendelkezésre bocsátott XML állományok feldolgozásához még mindig nem sikerült hibátlan adatbevitelt biztosító ÁNYK nyomtatványt és a hibákat eleve kiküszöbölõ feldolgozást biztosítani ráadásul a levél mellõzi az Art. 221.§-ra való hivatkozást amely hiánypótlási eljárás lefolytatását és nem pedig bírságolást irányoz elõ.

Mindennek nyilvánvalóan az áll a hátterében hogy az önkormányzati adóhatóságok még mindig neheztelnek a témában a központosított HIPA bevallás szabályozását elõíró minisztériumra és a Pillér Kft munkatársaira pedig már az építményadó és az idegenforgalmi adó központosításának is helye lenne. Vitán felül áll hogy a helyi adó bevallások központosítása növelné az ország versenyképességet!

Mi könyvelõk pedig a folyamat közepén szenvedünk attól hogy a hatóságok és a nyomtatvány fejlesztõi nem tudnak valódi megoldást felkínálni. Ezért a javaslatunk világos és egyértelmû: haladéktalanul kezdjék egy az együttmûködést a 17HIPA alkalmassá tétele érdekében.

Egyébiránt továbbra is üdvözöljük a megyei jogú városok és más települések erõfeszítéseit a saját informatikai bevallási rend kialakítása érdekében de erõsen javasolt a cégkapus megküldés elõtti ajtókat szélesre tárni. Ez utóbbihoz a NAV jelenlegi túlságosan szigorú jogértelmezésén is lazítani kellene!

A bevallási szezonhoz minden érintettnek a fentiek mellett kitartást és jó munkát kívánunk!

Ruszin Zsolt
MAGYAR KÖNYVELÕK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
Alelnök
2018-04-13 14:34:00

Van jogi lehetõség áthidalni a webes ügysegéd hibáját A joghátrányt a minisztérium tudja orvosolni
Az egyéni vállalkozás jelenleg kizárólag online ügyintézés keretében hozható létre vagy módosítható. Az online ügyintézésnek azonban lehetnek informatikai akadályai. Az egyéni vállalkozókat kezelõ portál és az általa generált hivatali kapcsolatok azonban nem mindig mûködnek. Fõként a szüneteltetés és az egyéni vállalkozási indításával kapcsolatos kapcsolatos bejelentés feldolgozási bejelentési késedelem teremthet joghátrányt.

Az ilyen esetekben célszerû a képernyõállapotot dokumentálni és azt megküldeni a Belügyminisztérium Okmányfelügyelet Fõosztályának a joghátrányra vonatkozó információkkal együtt.

A képernyõ mentése ingyenesen végrehajtható egy személyi számítógépen Windows operációs rendszer esetén a Shift+PrintScreen gombokkal majd a Paint nevû alkalmazásban való mentéssel mobiltelefonon pedig a képernyõ lementésével.

Bár a 1818 ügyfélszolgálata az alábbi telefonos és a telefax (!) alkalmazásával való bejelentést javasolja valójában a joghátrányra vonatkozó bejelentést a legcélszerûbb e-papíron elküldeni.

Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Fõosztály
1094 Budapest Balázs Béla 35.
Telefon: +36 1 299 7272
A fõosztályvezetõ és helyettesének közvetlen elérhetõségei (telefon fax e-mail):
Okmányfelügyeleti Fõosztály dr. Csatári László fõosztályvezetõ +36 (1) 456-6530 +36 (1) 456-6559 laszlo.csatari2bm.gov.hu
Okmányfelügyeleti Osztály dr. Németh Iván fõosztályvezetõ-helyettes +36 (1) 456-6532 +36 (1) 456-6559 ivan.nemethbm.gov.hu
2018-04-01 19:48:00

Cégkapu kell a beszámoló közzétételéhez! Tiltakozásunkra átmeneti idõszakot adott az IM 2018.07.01-ig
A számviteli beszámoló közzétételérõl több rendelet is szól. Az egyik ilyen rendelet szerint az elektronikus ûrlapot a személyre szabott ügyintézési felület útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A beszámoló beküldésekor a beküldõ személy az elektronikus ûrlap benyújtásával nyilatkozik arról hogy az elektronikus ûrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Itt szó sincs arról hogy a beküldõnek a cég képviseleti jogával rendelkezõ személynek kell lennie de arról sincs szó hogy cégkapu hozzáféréssel kellene rendelkeznie. Tehát a számviteli beszámoló cégkapun keresztüli ügyintézését tehát jelenleg egyetlen jogszabály se írja elõ!

UPDATE: Kiderült hogy egyesületünk kérésére késlelteti a minisztérium a szigort. Dávid-Damó Ágnes fõosztályvezetõ asszony levele szerint tekintettel arra hogy az IM Céginformációs Szolgálata természetesen mindenben szeretné a cégeket támogatni a Cégkapu használata mellett még egy rövid átmeneti ideig biztosítani fogja a beszámolók Ügyfélkapun keresztüli megküldését is. Ez a lehetõség várhatóan 2018. július 1-ig fog fennállni.

A közzététel nem közigazgatási cselekmény így az nem minõsül kérelemnek de a közzététel elmulasztásához súlyos adójogi és cégjogi következmények fûzõdnek. Az adóhatóság mulasztási bírságot szab ki majd néhány hónappal késõbb a NAV jelzésére a cégbíróság kényszertörlést rendel el. Ezért se lenne logikus hogy az amúgy is elképesztõen sok szabály eredményeként létrejött beszámoló közzétételét hozzáférési szabályokkal akadályozzák.

A beszámolókat 2018.06.01. után már csak az a KAÜ-n keresztül belépett személy teheti közzé aki a vállalkozás cégkapumegbízottja vagy cégkapu-ügykezelõje! A korábbi megállapodás szerint 2018.07.01-ig tartott volna a bevezetési idõszak de ezt a megállapodást a minisztérium felrúgta!

A cégkapun keresztüli megküldés - azon kívül hogy azt jogszabály nem írja elõ - jelenleg azért is hibás kormányzati intézkedés mert sajnos a cégkapu nincs kész. Azon kívül hogy a cégkapu számos kényelmetlen elemet tartalmaz nem kezeli a közös cégjegyzési jogot az ügyvezetõ megszûnésekori cégkapu-törlést és ebbõl fakadóan hiányzik az archívum és a korábbi ügykezelõk visszaemelése. Mégis a legfontosabb hiányossága a cégkapunak az hogy az ügykezelõk szerepét nem lehet szûkíteni. Jelenleg az ügykezelõ kizárólag teljes jogosultságú lehet! Miután a beszámolókat nagy számban közzétevõ könyvelõk általában nem vállalják a cégkapu feletti ingyenes õrködést így az egyébként igencsak bonyolult ügykezelõként való felvételük is kizárt. A vállalkozások vezetõi viszont - a könyvelõi tapasztalatok alapján - túlnyomórészt alkalmatlanok a cégkapu kezelésére.

Az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára és illetékes fõosztályvezetõje szerint a könyvelõ igazán használhatná az ügyvezetõ ügyfélkapus kódjait. Az ügyfélkapu login neve és jelszava viszont személyes adat más általi használata személyes adattal való visszaélés gyanúját veti fel illetve jogosulatlan adatkezelés okán akár bûncselekményt is jelenthet. Az ügyvezetõ utólag meggondolhatja magát és a login nevét és jelszavát használó könyvelõt jelentõs érdeksérelem okozásával is megvádolhatja.

Elfogadva de nem megengedve hogy a Cégszolgálat érvelése helyes és a beszámolót cégkapun keresztül kellett volna közzétenni megállapítható hogy 2018.01.01 óta jogszabálysértõen mûködött az OBR. Ennek fényében rejtélyes hogy hova siet a Cégszolgálat ha az két és fél hónapig problémamentesen mûködött.

A megoldást az eddig közel 12 MdFt-os projekt részét képezõ Cégkapu 2.0 fogja jelenteni amit leghamarabb 2018 májusára ígérik a NISZ Zrt. illetékes vezetõi. A Cégkapu 2.0 már tudni fogja az ügykezelõi jogosultságok szûkítését amivel ki kellett volna várni a beszámolók közzétételének cégkapuhoz való kötését is.
2018-03-21 23:57:00

A NAV nem fogja egyhamar kitölteni az ÁFA bevallást az adózók helyett sajtóhírekben jelent még téves híresztelés
A tegnapi és a mai napon több sajtóorgánum közölt az új áfa bevallási rendet taglaló cikkeket amelyeket különbözõ rádiómûsorok is átvettek. Ezek tartalma a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által közzétettektõl jelentõsen eltérõek voltak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-nav-julius-elsejen-inditja-elesben-az-e-szamlarendszert címen közzétett hírében arról ír hogy a bevallástervezetek elõállítása a a következõ nagy feladat.

Ehhez képest a sajtóhírek tényként kezelik 2018.07.01-tõl a NAV készíti az áfa bevallásokat. Ez a hír ebben a formában hamis és a könyvelõknek jelentõs többletterhet jelent ügyfeleiknek munkáltatójuknak elmagyarázni hogy a mi a valós helyzet.

Természetesen az MKOE részérõl is üdvözöljük az adóadminisztráció egyszerûsítését de szerencsés lett volna ha az NGM is tisztázza hogy pusztán informatikai úton az áfa bevallások még elég hosszú ideig nem lesznek elkészíthetõek. Ahhoz ugyanis továbbra is szükség lesz a könyvelõk adótanácsadók szakértelmére.
2018-01-26 14:22:00

Ingyenes szakmai rendezvény volt (február 21.-én) május 25-én lép hatályba a GDPR és 5+n ok hogy miért ajánld fel az adód 1_7-át mostantól a NAIH-nak

Kedves Tagunk és Tisztelt érdeklõdõ!

Ingyenes szakmai elõadásunk volt 2018. február 21.- 10:00 kezdettel Budapesten a LurdyHáz és konferenciaközpont (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.) 7-es termében.

Az elõadás témája volt:

2018.május 25-én lép hatályba a GDPR-r(az európai általános adatvédelmi rendelet) ami mindannyiunkat érint!

A rendelet ami mindannyiunk számára komoly kötelezettségeket tartalmaz egy 88 oldalas rendkívül bonyolult és összetett jogi anyag. A fenti címet az Indextõl kölcsönöztük mert jól utal a helyzet komolyságára. 

 Egyetlen könyvelõiroda se ússza meg hogy érdemben foglalkozzon ezzel a témával csak az a kérdés hogy mekkora erõfeszítésekkel idõ és költség árán oldja meg a felkészülést. A szokásos GDPR rendezvények messze nem veszik figyelembe a mi szakmai sajátosságainkat ezért a könyvelõk szempontjából nagyon kevéssé hatékonyak.

 Mivel a Magyar Könyvelõk Országos Egyesületének egyik alapvetõ célja a könyvelõk szakmai tájékoztatása ezért egy ilyen horderejû változás kapcsán nem tehettük meg hogy magukra hagyjuk a tagjainkat.

Mit kell tudnunk nekünk könyvelõknek ezzel kapcsolatban milyen teendõink vannak hogyan készüljünk fel rá?

A tematika:

 • Adatvédelmi alapfogalmak (személyes adatok típusai adatkezelés jogalapja tájékoztatás módja adatvédelmi szabályzat adatkezelési tájékoztató az érintett jogai és ezek GDPR szerinti módosulása stb.)
 • A munkáltató kötelezõ önkéntes és érdekmérlegelésen alapuló adatkezelése és a könyvelés/bérszámfejtés ehhez kapcsolódó szerepe
 • Az elektronikus megfigyelés szabályai a munkahelyen
 • A könyvelõk adatkezelõi illetve adatfeldolgozói minõségének kérdése felelõsség
 • Adatvédelmi incidensek kezelése
 • Belsõ adatvédelmi tisztviselõ szerepe
 • NAIH szerepe eljárása eljárási bírságok változása
 • A GDPR-ra történõ felkészülés folyamata
 • A GDPR alapján szükséges szabályok szabályzatok egyéb iratok kívánatos tartalma és ezek bevezetése a cégek napi életébe
 • Adatbiztonság és adatvédelem összefüggései

Elõadók:

Dr. Holló Dóra ügyvéd (adatvédelmi szakjogász)

Dr. Szabó Kristóf informatikai szakértõ partner (SKKA)

Az elõadás idõtartama: kb 2 óra

Az elõadás ingyenes volt de jelentkezéshez kötött.

2018-01-19 13:17:00

Problémák a táppénzigénylésnél a MÁK számára nem megy a a cégkapu alkalmazása
2017.12.31-ig az igényérvényesítéshez szükséges ügyfélkapus regisztráció papíralapon kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton volt benyújtható a sikeres regisztrációt követõen pedig a táppénzigényt jelentõ foglalkoztatói igazolás ÁNYK nyomtatvány segítségével ügyfélkapun keresztül volt megküldhetõ a kormányhivatalhoz (Ebtv. 61.§ (5) és 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet - továbbiakban Ebtv.vhr. - 38.§ (4)).

A rendelkezést 2018.01.01-vel - az elektronikus ügyintézés szabályainak változásaival összhangban - hatályon kívül helyezték. Jelenlegi jogszabályi környezetben az egyéni vállalkozók ügyfélkapun keresztül a cégek pedig cégkapun keresztül küldhetnének be de az ONYF által rendszeresített java alapú ÁNYK nyomtatványba beépített kézbesítési cím a KR kiterjesztésû fájlt eleve hibás állományként kezeli és e-mail cím hibára hivatkozással visszautasítja.

Az ügyfélkaput szabályozó már hatályon kívül helyezett kormányrendelet (http://njt.hu/cgi__bin/njt__doc.cgi?docid=148205.329457) 16.§ (6) bekezdéses szerint csak a személyes adatokat lehet a viszontazonosítás körébe bevonni. Az e-mail cím nem személyes adat az e-mail cím nem azonosít az e-mail címeket a MÁK sem tarthatná nyilván! Az egészségbiztosítási informatika terén sajnos történtek az elmúlt években hasonló biztonsági túlkapások az e-mail címen múló azonosítás is ilyen volt.

Összefoglalva: az alig egy éven belül az OEP aztán a NEAK által felügyelet táppénzigénylés az ONYF-hez került átszervezésre a MÁK viszont jelenleg nem tartja be a rá vonatkozó elõírásokat mert cégkapun keresztüli befogadást nem is alakított ki pedig a rendeletbõl és a törvénybõl egyértelmûen ez következik (Ebtv. vhr. 1.§ (1)).

A sajnálatos átmeneti helyzetben jelenleg több beküldési módozat is él:

1.
A foglalkoztató sikeresen tud beküldeni a korábbi ügyfélkapus regisztrációjával. Amennyiben azonosítási vagy más regisztrációs hiba vagy a regisztráció hiánya miatt visszautasítást kap az a beadvány nem jut el a kormányhivatalhoz az automatikus informatikai vizsgálatot végzõ MÁK ellenõrzés alatt álló szerverek és szoftverek hibás mûködésére vonatkozóan még nem érkezett válasz nyilvános sajtóközlemény se jelent meg.

2.
A foglalkoztató közvetlen e-mailben küldi el a beadványát az ügyintézõnek pl. a XIII kerületi kormányhivatalnál erre az e-mail címre: bfkhebebf.bfkh.gov.hu vagy közvetlenül az ügyintézõ e-mail címére.

3.
Személyes ügyintézés keretében egyes ügyintézõk átveszik és iktatják a kérelmet.

A válaszban használt hivatali rövidítések a következõk voltak:
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár (megszûnt)
NEAK = Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ
ONYF = Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (megszûnt)
MÁK = Magyar Államkincstár

A témában az MKOE részérõl tényszerû tárgyilagos sajtóközlemény megjelentetésérõl intézkedtem.

Ruszin Zsolt
MKOE alelnök
2018-01-13 14:51:00

Színezõk az új tárhelyi üzenetek megkülönböztetéséhez elkészültek a böngészõkhöz a bõvítmények
Az MKOE kezdeményezésére elkészültek az új tárhelyen is futó adóhatósági üzenetekre írt színezõ bõvítmények Chrome és Firefox böngészõkre. Köszönet a fejlesztõknek!

Clervice NAV szûrõ (chrome)

NAV szûrõ (firefox)
2018-01-02 02:43:00

A NAV 200 százalékos bírsággal fenyeget miközben a saját hibáiért nem fizet A jogalkotó meggondolta magát
Az adózás rendjérõl szóló törvény tervezetében az szerepelt hogy az adókülönbözet 100 százaléka lehet az adóbírság. A Nemzeti Adókonzultáción is megerõsítették hogy a 200 százalékos bírság a múlté. Nem ismert egyetlenegy olyan javaslat sem amely a 200 százalékos bírság megtartása mellett érvelt volna. Ehhez képest most az adózás rendjérõl szóló törvény javaslatában már ismét a 200 százalékos bírság szerepel (215.§ (4)).

A miniszteri indoklásban - a jelenleg hatályos szöveggel azonosan - csupán rögzítik hogy 200 százalék a maximális bírság ha az adóhiány bevétel eltitkolással bizonylatok könyvek meghamisításával megsemmisítésével függ össze.

Ehhez képest ez volt olvasható a nyári javaslatban: A Tervezet a 200 százalékos bírságmértéket 100 százalékra csökkentené mivel a tapasztalatok alapján érdemben nem motivál a jogkövetésre a kiemelten magas 200 százalékos bírság jellemzõen csak a meg nem fizetett tartozások összegét növeli.

Az MKOE tagsága nevében elfogadhatatlannak tartjuk hogy az adózókat az állam 200 százalékos bírsággal fenyegesse miközben az adóhatóság saját jogszabálysértései után semmit sem fizet hiába ígérte azt meg korábban az NGM korábbi helyettes államtitkára Pankucsi Zoltán többször is nyilvánosan!
2017-11-03 11:30:00


2020-09-21 15:21Adószámos magánszemély egyéni vállalkozás helyett?
2020-09-10 17:26Közgyűlés összefoglaló
2020-08-26 09:46NAV és az egyéni vállalkozók nyilvántartása
2020-08-14 15:51Meghívó a 2020 évi közgyűlésünkre
2020-07-01 14:06Online Számla: karbantartási szünet és kötelező átállás
2020-06-29 15:01Segítség a NAV Online számlázó használatához
2020-06-19 15:21Segítség a NAV Online számla adatszolgáltatás regisztrációjához
2020-06-11 16:00Támogatja az online hitelkérelmezési folyamatot a NAV elektronikus keresetkimutatása
2020-06-05 09:05Online nyílt előadás - Júliusi változások a NAV adatszolgáltatás és a számlázás kapcsán?
2020-06-05 08:33Átfogó kutatás készült a koronavírus budapesti vállalkozásokra gyakorolt hatásáról
2020-06-03 15:08NAV Online számla már mobilaplikációval is
2020-05-06 06:46Kormányzati intézkedés összefoglaló
2020-05-06 06:17KSH adatszolgáltatás
2020-04-16 11:02Közgyűlés határozatlan időre elhalasztva
2020-04-08 14:02Az MKOE szakértői a kormány rendelkezésére állnak
2020-04-02 13:38:00Katás Bt. nem tud katát fizetni? Vegyük végig a megoldásokat!
2020-03-31 13:47:00Webes ügysegéd leállás Teendök a leállás esetére
2020-03-25 10:13:00NAV 2.0 átállás határidöváltozás új határidö 2020 július 1
2020-03-17 14:44:00Az MKOE várja az intézkedéseket Parlamenti bejelentések
2020-03-11 13:13:00A magyarorszag.hu nem teljesít jól az MKOE új hibaportált fog indítani
2020-03-09 12:56:00AVDH jelentősége téli virusok idején Lehetne jobb!
2020-03-09 08:24:00KATÁ-s adótanácskozás az MKOE nélkül az államtitkár úr téves információkra építi a véleményét a NAV állításával szemben
2020-01-22 17:04:00Megújult a KÖNYV-VITEL az e-folyóirat az elnök üdvözletét is tartalmazza
2019-12-31 18:56:00Szilveszterkor is levélszemetet küldött a NAV Tájékoztatás
2019-12-20 09:22:00Újabb Ingyenes lehetőség Tagjainknak Ingyenes céginformáció
2019-12-10 10:29:00Előadás ajánló ingyenes Menedzser Praxis elöadás
2019-12-06 15:41:002 Kreditpont tagjainknak Szakmai szervezeti tagságért járó 2 kreditpont igénylés
2019-11-14 10:59:00Ingyenes szakmai előadás Szekszárdon 2019 december 03
2019-11-10 17:11:00Petíció A kisadózás szabályainak megváltoztatása ellen
2019-11-08 00:29:00Az MKOE feltárta a katázási változásokat célzó javaslatokat A Pénzügyminisztérium munkaanyagát elemeztük
2019-11-07 14:33:00MERÉNYLET KÉSZÜL A KATÁSOK ELLEN! KATA? Gameover
2019-11-06 12:51:00Újabb MKOE szakmai előadásnap Ingyenes elöadás 2019.11.21
2019-11-06 10:46:00Konferencia ajánló Nemzeti Adókonzultáció 2019 konferencia
2019-10-21 11:34:00Felelősségbiztosítási statisztika MKOE csoportos felelösségbiztosításunk
2019-09-27 14:53:00Az MKOE tiltakozik a NAV téves tájékoztatása miatt Kft nem választhatja a kisadózást!
2019-09-24 16:14:00Programajánló Debrecen Startup hét Szerpember 23-27
2019-09-19 10:10:00SALDO kreditpontos előadások MKOE tagjaink számára
2019-09-13 10:42:00Problémák lehetnek az iparűzési adóelőlegek befizetésével az önkormányzati adóhatóságok mellözhetik az értesítést a pontos összegröl
2019-09-11 11:01:00Ingyenes szakmai előadásunk volt 2019 okt. 29 Lurdy ház
2019-08-02 14:10:00Őstermelői adózás Beszélgetés Ruszin Zsolttal
2019-07-29 16:08:00Pályázati lehetőség Könyvelési feladat ellátására
2019-07-29 13:11:00Előadás ajánló JVSZ szervezésében 2019. szeptember 10. 10.00-13.00
2019-07-15 14:00:00Bajban a Katások? A NAV által küldött levélszemét ellen szólalt fel Ruszin Zsolt alelnökünk
2019-07-03 10:47:00Felügyelőbizottságunk Megalakult
2019-07-02 08:02:00SZOCHO csökkentés 2 százalékkal Július 1-jétöl
2019-05-30 12:29:0013 + 1 pontos intézkedéscsomag Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése
2019-05-10 14:11:00NAV haladék Egy hónap haladék a NAV onlineszámla 1.1 bevezetésére!
2019-05-03 14:02:00Cégkapu – igényfelmérés (2019) NISZ kérdöív
2019-04-12 09:33:0061 ezer cégnél nincs cégkapu A Credit Online adatai alapján
2019-04-03 17:22:00A NAV nem indított ellenőrzést a pénztárgépet használók ellen Az ellenörzés tárgyú üzenetek csupán tájékoztatások
2019-04-01 09:02:00Az MKOE új irodába költözött Megváltozott az egyesület székhelye
2019-03-08 17:09:00A NAV köztes megoldást kínál a cégkapu használatára Sikeresek voltak az egyeztetések
2019-03-05 08:16:00Magyarország első Nagy Könyvelési felmérése Egyesületünk támogatásával
2019-02-25 16:23:00Meghívó az Egyesület közgyűlésére 2019. április 4 15:00
2019-02-21 15:03:00Számviteli konferencia 2019 SALDO rendezvény MKOE tagsági kedvezménnyel
2019-01-25 17:25:00Kedves Tagtársaim! Elnöki tájékoztató
2018-12-13 10:27:00Ingyenes szakmai előadásunk volt tagjaink részére 2019.01.03. cégkapu és más online felületekröl
2018-12-09 12:37:00Hiányzik 100 ezer cégkapu! A kormánynak intézkednie kell!
2018-12-05 10:34:00Közlemény Taggyülés tájékoztató
2018-11-27 16:10:00Ingyenes szakmai előadásunk volt 2018.12.10. került megrendezésre
2018-11-23 12:48:00Egyesületünk elért eredménye 2019.01.01 töl T1041 es nyomtatvány változás
2018-11-21 08:46:00Ingyenes előadás és konzultációt tartottunk 2018.11.22.-én
2018-11-14 18:23:00Ingyenes szakmai előadásunk volt 2018.11.20. án a Lurdy konferenciaközpontban
2018-11-13 15:24:00Baj van a cégkapura való átállással Hiányzik az átmeneti szabály a NAV jogosultságok megtartására
2018-08-15 23:27:00Elhunyt Lengyel Tibor az MKOE elnöke Egyesületünk elnöke 71 éves volt
2018-07-26 09:19:00Online számlázás elõadás VOSZ szervezésében
2018-06-30 11:41:00Nem bírságol a NAV július 31-ig Elindul az online számla-rendszer a szigort félretették
2018-06-06 14:05:00Ingyenes elõadást tartottunk tagjainknak Online számlázásról és a kafeteriáról
2018-05-25 10:46:00GDPR megoldás az MKOE tagok és ügyfeleik számára Ajánlat
2018-04-13 14:34:00Megint iparûzési adóbevallási mizéria várható sürgõs intézkedéseket javasoltunk
2018-04-01 19:48:00Van jogi lehetõség áthidalni a webes ügysegéd hibáját A joghátrányt a minisztérium tudja orvosolni
2018-03-21 23:57:00Cégkapu kell a beszámoló közzétételéhez! Tiltakozásunkra átmeneti idõszakot adott az IM 2018.07.01-ig
2018-01-26 14:22:00A NAV nem fogja egyhamar kitölteni az ÁFA bevallást az adózók helyett sajtóhírekben jelent még téves híresztelés
2018-01-19 13:17:00Ingyenes szakmai rendezvény volt (február 21.-én) május 25-én lép hatályba a GDPR és 5+n ok hogy miért ajánld fel az adód 1_7-át mostantól a NAIH-nak
2018-01-13 14:51:00Problémák a táppénzigénylésnél a MÁK számára nem megy a a cégkapu alkalmazása
2018-01-02 02:43:00Színezõk az új tárhelyi üzenetek megkülönböztetéséhez elkészültek a böngészõkhöz a bõvítmények
2017-11-03 11:30:00A NAV 200 százalékos bírsággal fenyeget miközben a saját hibáiért nem fizet A jogalkotó meggondolta magát